xs
xsm
sm
md
lg

ทส. คว้า 9 “รางวัลเลิศรัฐ” การันตีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้ารับรางวัลระดับดีเด่นและระดับดี ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูน อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี 

โดย ทส. ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล
1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือโครงการประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี 1 รางวัล คือ โครงการการแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ โครงการสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่นาแห้ว จังหวัดเลย ของ กรมป่าไม้
4. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 4 รางวัล คือ 1) การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพานพร้อมระบบระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ของ กรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3) โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรคืนชีวิตให้ชุมชน ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
บ-ว-ร สู่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
5. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดี 1 รางวัล คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 1 รางวัล ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะช่วยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...