xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ รับรางวัล "เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 กันยายน 2563) นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 ในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงานการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พิจารณาหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงาน โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี


สำหรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบ ที่ดีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ “รางวัลเลิศรัฐ” ยังถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

การมอบรางวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นับเป็นก้าวสำคัญของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...