xs
xsm
sm
md
lg

ยิ้มรับความสำเร็จ!! 13 องค์กรไทย คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศผล “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562” 13 องค์กรไทยยิ้มรับความสำเร็จ “กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู - ธนาคารอาคารสงเคราะห์” 2 องค์กรปลื้มสุดๆ คว้า TQA รางวัลสูงสุด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว และกล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจเดินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่างๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อองค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการในภาคการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ และภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น
ด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ (Thailand Quality Class: TQC) โดย ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

• กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class
Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารออมสิน
• บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

• การประปานครหลวง
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
• ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงผลลัพธ์จากการที่องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กร ที่ส่งผล
เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลายประการ อาทิ อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับผลิต
ภาพ (Productivity) ขององค์กรที่มีระดับสูงขึ้น สมรรถนะขององค์กรด้านผลิตภาพค่าจ้างแรงงาน (Wage
Productivity) และมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (Value Added to Sales) การเพิ่มขึ้นของจำนวนนวัตกรรม การ
ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อ ผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม หรือ TFP
(Total Factor Productivity) อีกทั้ง ยังส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กร

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ในปี 2562-2563 ว่า “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเอง
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกภาคส่วน
อีกทั้งเป็นกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงส่งเสริม
การปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย โดยมุ่งมองไปยัง
อนาคต บนพื้นฐานของมุมมองในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ”

อีกทั้งยังกล่าวถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้รับการนำไปใช้เป็นกรอบการพัฒนารางวัล
คุณภาพอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ
หรือ Hospital Accreditation : HA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ Public Sector
Management Quality Award : PMQA เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ Office of the Basic Education
Commission Quality Award: OBECQA ตลอดจนภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx และรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติหรือ SME National Awards

“นอกจากนี้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ซึ่ง
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างประสิทธิผลในเชิง
ผลลัพธ์ และเพิ่มผลิตภาพในวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
SMEs ผ่านการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการดำเนินงานและพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อระดับผลิตภาพที่ดีขึ้นขององค์กร เกิดเป็นวัฒนธรรมการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทัดเทียมกับ
นานาประเทศได้ต่อไป
.