xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. ผนึกพันธมิตรหนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชาญศิลป์ เตรีนุช
พลเอกจักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก และ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพบก (7 กุมภาพันธ์ 2563)
โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92.9 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่
ชาญศิลป์ เตรีนุช เปิดเผยว่า ปตท. มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยและการใช้ชีวิตของประชาชน และในปี 2563 เป็นอีกปีที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดย ปตท. และหน่วยงานภาคี ล้วนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ ปตท. บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นจำนวนเงิน 4,300,000 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังได้สนับสนุนโครงการฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยในปี 2563 ปตท. ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแล้ว จำนวน 800 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท
“ปตท. พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคที่ประสบภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทย การสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญควบคู่กับพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน” ชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม