xs
xsm
sm
md
lg

“ลูกสาวเจ้าสัว” ผู้ก่อตั้งดีทีจีโอ ขึ้นทำเนียบบุคคลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 30 รายชื่อ ในทำเนียบรายชื่อบุคคลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ครั้งที่ 13 ซึ่งรวบรวมโดย Forbes Asia (ฟอร์บส์ เอเชีย) เพื่อยกย่องบุคคลที่อุทิศตนร่วมแก้ปัญหาสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2562 ด้วยการคัดเลือกบุคคลที่อุทิศกำลังสนับสนุนด้านการเงิน การแก้ปัญหาเชิงลึก รวมทั้ง การมีส่วนร่วมและทุ่มเทเพื่อการกุศล

กว่า 3 ทศวรรษที่ได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการทุ่มเทและเสียสละเพื่อสังคม ในฐานะผู้ประกอบกิจการที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เธอก่อตั้งกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (DTGO) ในปีพ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นที่จะผสมผสานความสำเร็จทางธุรกิจเข้ากับการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนของสังคม

“วิสัยทัศน์ของคุณพ่อในเรื่องของการให้ ทำให้องค์กรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้เกิดผลเชิงบวกในระยะยาวแทนที่จะเน้นการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพียงอย่างเดียวดิฉันได้นำหลักคำสอนและการชี้แนะของท่านในฐานะประธานอาวุโส เป็นหลักยึดในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งสติปัญญา ความสามารถและเวลาเพื่อตอบแทนสังคมและทำประโยชน์ต่อผู้คนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันในสังคม” นางทิพพาภรณ์ กล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว DTGO จึงมีความมุ่งมั่นในการริเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจในการทำธุรกิจควบคู่กับการสร้างชุมชนของคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตใจดีที่ใส่ใจสังคมในวงกว้าง ภายใต้คำขวัญขององค์กร “การเพิ่มคุณค่าในทุกสิ่งที่เราทำ” หรือ "Adding Value in Everything We Do" โดยกลุ่มบริษัทดีทีจีโอมีนโยบายสนับสนุนเงิน 2% ของรายรับ เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการสนับสนุนด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม


นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ และนายธนินท์ เจียรวนนท์ เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสระแก้ว

โครงการเพื่อการกุศลขององค์กรมีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาดโอกาส และช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยความคิดริเริ่มที่สำคัญได้ถูกจัดตั้งผ่านหน่วยงาน 3 องค์กร

•มูลนิธิพุทธรักษา : สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กไทยกว่า 10,000 คน ให้มีคุณภาพทางการศึกษาในระดับสูงสุด

•มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ : สนับสนุนโครงการภูฏานเพื่อชีวิต หรือ Bhutan for Life Project เป็นเวลา 14 ปี และร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกผลักดันการกำจัดไข้มาลาเรียให้สูญสิ้นจากมวลมนุษย์ผ่านโครงการต่อต้านอาร์เตมิซินินในภูมิภาค หรือ RAI (The Regional Artemisinin-resistance Initiative)

•สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ (The Blue Carbon Society) : ก่อตั้งโดย นางทิพพาภรณ์ และ ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์พื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตรของป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรี

ที่ผ่านมาภายใต้การนำของเธอ ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย อาทิ DTGO ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 (The World’s Most Ethical Companies for 2019)


ร่วมกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

นอกจากนี้ เธอยังได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการสตรีโดดเด่นระดับอาเซียน” (AWEN) รางวัล “ผู้บริหารสตรีดีเด่นด้านการจัดการธุรกิจขนาดใหญ่” จากกระทรวงแรงงาน และรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Thailand Tatler ได้ยกย่องให้เป็น "Women who make a difference" หรือ ผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยังมีบทบาทสำคัญในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ อีกด้วย