xs
xsm
sm
md
lg

ไอวีแอลรับรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก โดย นางสาวจันทร์สยาม สมในธรรม ตัวแทนจากไอวีแอล เข้ารับ “รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562” (Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยนโยบาย ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งตอกย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการรีไซเคิล PET การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว


กำลังโหลดความคิดเห็น