xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานแห่งชาติฯ 24 แห่ง คว้าโล่ G – Green การันตีคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.2562) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 มีอุทยานแห่งชาติ 24 แห่ง ได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) นับเป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล

ระดับทอง 19 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และอุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ระดับเงิน 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติลานสาง ส่วนระดับทองแดง 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในประชาคมโลก แต่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยนำเป้าหมาย “การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาเป็นแผนที่นำทาง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชนไปสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ลดของเสียจากการผลิต การบริการและการบริโภค ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิดชูเกียรติภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมและวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้าน ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ก็เพื่อพัฒนาให้ "อุทยานแห่งชาติ" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 โดยปีนี้มีอุทยานแห่งชาติ 24 แห่ง เข้ารับการประเมิน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น