xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจี รับรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน จากเวที “SET Awards 2019” ต่อเนื่องปีที่ 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และ วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office กลุ่มเอสซีจี รับรางวัลจากเวที “SET Awards 2019” ในกลุ่มรางวัล “ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน” (SET Sustainability Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
โดยได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance - ESG)
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลและประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า รวมทั้งการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจในระยะยาว


กำลังโหลดความคิดเห็น