xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวิเคราะห์หุ้นด้าน ESG

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร ร่วมสร้างมิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์ด้าน ESG ให้อยู่ในบทวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในประเด็นของ ESG กับการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ESG Investment Forum #1 “มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ซึ่งสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์ด้าน ESG ให้อยู่ในบทวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในประเด็นของ ESG กับการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมี Head Of Research นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาด้วย

รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการประกอบกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีทางเลือกผ่านการลงทุนในหุ้น ESG ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต. ) เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทจดทะเบียนในการออกและเสนอขาย Green Bond เพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก ESG


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาเตรียมพร้อมนักวิเคราะห์เห็นความสำคัญด้าน ESG
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาเตรียมพร้อมนักวิเคราะห์เห็นความสำคัญด้าน ESG
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดสัมมนา ESG Investment Forum #1 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทย เข้าใจเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมนักวิเคราะห์การลงทุนนำข้อมูลผลการดำเนินงานของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดสัมมนา ESG Investment Forum #1 “ESG: มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทย เข้าใจเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมนักวิเคราะห์การลงทุนนำข้อมูลผลการดำเนินงานของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น