xs
xsm
sm
md
lg

ไทยออยล์ สุดเจ๋ง ยึดผู้นำระดับ Gold Class ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

อธิคม เติบศิริ
เมื่อเร็วๆ นี้ การประกาศผล RobecoSAM Sustainability Award 2018 ปรากฎว่าบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ติดต่อกันห้าปีซ้อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านความยั่งยืนของอุตสาหรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ จึงถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในครั้งนี้ บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,501 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดย RobecoSAM โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 60 อุตสาหกรรม โดย Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุด กล่าวคือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ”

“ในปีนี้ RobecoSAM มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการเปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการกลั่น การควบคุมต้นทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและใบอนุญาตต่างๆ
ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ RobecoSAM มองว่าบริษัทที่เป็นผู้นำคือบริษัทที่สามารถลดผลกระทบและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับสมดุลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยการปรับโครงสร้างการลงทุน (Business portfolio) ที่แสดงถึงกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความสำคัญในอนาคต”
โรงกลั่นไทยออยล์
ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำระดับ Gold Class 5 ปีซ้อน

•เดือนมกราคม 2557 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014

•เดือนมกราคม 2558 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ และในการประเมินครั้งนี้ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีกด้วย ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2015

•เดือนมกราคม 2559 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นทีหนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016

•เดือนมกราคม 2560 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017

•เดือนมกราคม 2561 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2018


กำลังโหลดความคิดเห็น...