xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี สร้างพลังเครือข่าย รุกโครงการ Shift and Share ต.แก่นมะกรูด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ตำบลแก่นมะกรูด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. จัดเวทีจุดประกาย ขายความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนนุษย์ (อพม.) ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน ร่วมกันสำรวจปัญหาในชุมชน วางแผนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากการจัดเวทีครั้งนี้ ได้สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการทางการมองเห็นในชุมชนบ้านอีมาดอีทราย
2. โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในพื้นที่ สร้างเครือข่ายและพัฒนาศัยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคมสู่การเป็นผู้ให้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน
3. จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน มุ่งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ จิตสาธารณะ ความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความสามารถในการคิดกิจกรรม โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่อกิจกรรม “จิตอาสาสร้างนวัตกรรมโรงเรียนเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายแก่เด็กพิการทางสายตา”
4. จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดสวัสดิการ เพื่อกลับมาสรุปผลที่ได้ร่วมกันดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา

จากกิจกรรมดังกล่าว ได้เกิดนวัตกรรมทางสังคมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สอนน้อง (สื่อการเรียนรู้) และอุปกรณ์ฝึกหัดเดิน ให้เด็กพิการในชุมชนได้นำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ พร้อมจัดการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาและจิตอาสาแก่เด็ก และเยาวชน ปลูกฝังจิตสาธารณะนำไปสู่การเป็นเครือข่ายอาสาสมัครในอนาคต ส่งเสริมให้เครือข่ายการทำงานเข้มแข็ง

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น