xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา จัดกิจรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 70 คน การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการนี้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ในการทำงานร่วมกับ อพม. และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวง พม. อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตรงตามสภาพปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมดังกล่าว การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อพม. และภาคีเครือข่าย เป็นปลูกฝังความคิดเรื่องจิตสาธารณะ พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม เป็นการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัด เป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในชุมชน ทำให้บริเวณวัดสะอาด เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทำให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับกำลังใจ สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม มีเครือข่ายในชุมชนคอยช่วยเหลือดูแล

​พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น...