xs
xsm
sm
md
lg

พก. ขับเคลื่อนตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านคนพิการ บูรณาการหลายกระทรวงลุย 7 ประเด็นเร่งด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยชื่นชมร้านที่เป็นแบบอย่างของการทำธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมให้คนพิการได้ใช้ศักยภาพของตนเอง มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมและการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ

พร้อมกำชับให้ พม.เดินหน้าส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise-SE) อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นและกลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ใช่มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น แต่ต้องนำกำไรไปทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยธุรกิจจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันมีจดทะเบียนแล้วประมาณ 130 แห่ง ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ.2562 เชื่อว่าจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง

​ก่อนหน้านี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า ทางกรมฯ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือการเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ กับ กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานของคนพิการ และประเด็นการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ รวมถึงประเด็นสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ

​โดยในปี 2563 พก. ได้ดำเนินการร่วมกับหลายกระทรวง ใน 7 ประเด็นเร่งด่วน คือ 1. การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 2.การส่งเสริมเข้าถึงสิทธิคนพิการ 3.การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 4.การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 6.การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการ และ 7. ระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
กำลังโหลดความคิดเห็น