xs
xsm
sm
md
lg

ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ห่วงแพร่ระบาดโควิด-19 แนะเกษตรกรชาวประมงชุมพร สร้างอัตลักษณ์กาแฟชุมพร ต้นกำเนิดกาแฟโรบัสต้า 100%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ หลาดเล บ้านทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาดูงานและติดตามการทำประมงพื้นบ้าน รวมทั้งพบปะเกษตรกรชาวประมงพื้นบ้านเพื่อรับฟังปัญหา ตามกรอบปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การบริหารจัดการประมงทะเล” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยพลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ในวันนี้ เพื่อมาติดตาม การทำงานของส่วนราชการ ได้ให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์อย่างไร เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หลังไทยได้มีการต่อสู้เกี่ยวกับการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU จนได้รับการรับรองว่าไทย ได้มีการทำประมงอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ล่าสุดมีการขึ้นทะเบียนชาวประมงพื้นบ้าน โดยกรมประมงแล้ว 55,679 ราย ดังนั้นชาวประมงจะต้องมีการควบคุมการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย เครื่องมือไม่ทำลายล้าง และใช้แรงงานอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวประมงจะต้องจับมือกันสร้างความเข้มแข็งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม โดยให้มีการร่วมคิดร่วมมือกันสร้างเป็นเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้พลเอกฉัตรชัยยังเน้นย้ำให้ เกษตรกรชาวประมงปรับรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนำแนวทางการเข้าถึงตลาด online โดยให้ Young Smart Farmer เป็นตัวช่วย รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านสุขอนามัย และการปลอดเชื้อในสินค้าอาหารเป็นต้น

ทั้งนี้ พลเอกฉัตรชัย ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ธนาคารปูม้า บ้านเกาะเตียบ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิวเ เพื่อศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และอนุรักษ์ปูม้า ซึ่งที่นี่ชาวประมงรวมตัวกันตั้ง ธนาคารปู หรือชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอันมีค่าของพวกเขาให้มีความยั่งยืน โดยพลเอกฉัตรชัยได้เสนอแนะให้เกษตรกรชาวประมง รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย โดยตั้งเป้าหมายเป็นจุดขาย “ปูม้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย” ตัวใหญ่ ไข่เยอะและสามารถกินได้ทุกฤดู เป็นต้น ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับปูม้าเป็นที่รู้จัก และนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเอง

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นกาแฟชุมพร ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่า ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพลเอกฉัตรชัย ได้เสนอแนะให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสร้างอัตลักษณ์ด้านกาแฟขึ้น โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกาแฟอัตลักษณ์ของชุมพรให้เกิดขึ้นให้ได้ รวมทั้งสร้างมาตรฐานโดยเกษตรกร ทั้งหมดจะต้องปลูกกาแฟโดยใช้มาตรฐานเดียวกันแบบเดียวกัน และต้องรักษามาตรฐานการผลิตกาแฟไว้ให้ดี พร้อมสร้างเรื่องราว หรือ stories ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อนำกาแฟไปสู่ตลาด ไม่ใช่แค่ตลาดเฉพาะในประเทศไทย แต่อาจไปสู่ตลาดโลก ซึ่งหาเกษตรกรสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเอง เพราะกาแฟของชุมพร มีความแตกต่างจากที่อื่น โดยทราบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาทิ กาแฟคั่วบด กาแฟพร้อมดื่มและกาแฟ 3 in 1 ภายใต้แบรนด์ “กาแฟชุมพร”และถือเป็นต้นตำรับของกาแฟโรบัสต้าแท้ 100 % ที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟชนิดนี้มากที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สหกรณ์แห่งนี้มีการรวมกลุ่มกันจนทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ และมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางสหกรณ์แห่งนี้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และส่งผลให้สมาชิกสามารถนำผลผลิตกาแฟออกสู่ตลาดได้ และที่สำคัญยังมีข้อโดดเด่นในการจัดทำระบบบัญชีจนเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะการบันทึกค่าเสื่อมราคา ซึ่งถือเป็นการทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักสากลด้วย ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่ากาแฟชุมพรหากมีการต่อยอดก็จะไปได้อีกไกล

ขณะที่ การศึกษาดูงานการแปรรูปผลไม้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลทะเลซับ ได้มีการแบ่งกลุ่มรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต ด้านปัจจัยการผลิต ด้านสหกรณ์ และด้านการปฏิรูปประเทศ พร้อมศึกษาดูงานวิธีการอบแห้งหรือ Freeze Dried โดยกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ได้แนะแนวทางที่เกษตรกรจะต้องมีการปรับปรุงคือ 1.วิเคราะห์ความต้องการของสินค้าแปรรูป 2.มีความเข้าใจกระบวนการผลิต ต้นทุน มาตรฐานสินค้าที่จะไปรูป 3.เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบและศักยภาพของเกษตรกร 4.ใช้เทคโนโลยีมาช่วยแต่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นและ 5.จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเกิดความเพื่อเกิดการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น