xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรกของงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ รวมกิจกรรม - บริการพิเศษสำหรับชาวอาวุโสโก้เก๋า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานครจัดงาน “มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ” โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันดูแล จัดทำบริการสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไปให้ถึงผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป

ซึ่งงานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.9 กรุงเทพมหานครตระหนักในความสำคัญของการเป็น “สังคมผู้อายุ” โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สูงวัยอย่างมีคุณภาพและสามารถเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ ทั้งนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย “Bangkok Special Care” คือ การดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อน “สังคมผู้สูงอายุ” ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น

- ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ทั้ง 35 แห่ง ซึ่งยกระดับการให้บริการด้านนันทนาการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งสำหรับคนทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นมีกิจกรรมหลากหลายสามารถใช้บริการได้ทั้งวันตามความชอบและถนัด นับตั้งแต่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดมามีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่า ไม่เหงา ไม่เบื่อ โดยเสียค่าสมาชิกเพียง 40 บาท/ปี เท่านั้น

- โรงพยาบาลบางขุนเทียน ซึ่งเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยกำลัง
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 62 นี้

- คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 11 รายการ ริเริ่มจากโรงพยาบาลสังกัด กทม. และกำลังขยายไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ให้สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

- โครงการ “1 ชุมชน 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ” ซึ่งได้สร้างต้นแบบไว้ที่บ้านศูนย์วัยศิริ
เกษมรวมใจราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงถึงบ้าน
พร้อมรถบริการส่งถึงโรงพยาบาล กำลังขยายให้ครอบคลุมให้พื้นที่ 6 กลุ่มเขตในปี 63

- โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร(PLC) จากที่ได้พัฒนาชุมชนต้นแบบที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต ซึ่งได้นำร่องในชุมชนของพื้นที่ดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ขณะนี้กำลังขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 ศูนย์ฯ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ ๆ เช่น รถทันตกรรมเคลื่อนที่ รถตรวจการได้ยิน รถคลายเครียด เข้าไปบริการผู้สูงอายุถึงชุมชนได้อีกด้วย

- “ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร” เป็นศูนย์กลางการประสานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งในแต่ละปีผู้สูงอายุจากทั้ง 50 เขต จะมารวมตัวกันแสดงผลงานภูมิปัญญาเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ได้ใส่ใจดูแลและพัฒนาตัวเอง เป็นต้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Bangkok Enjoy Aging “อาวุโสโก้เก๋า” ถือเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานครที่มีการรวบรวมบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทดลองใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมในงานประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายในการดูแลคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดบริการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด

ส่วนที่ 2 เวทีการเสวนา แลกเปลี่ยนเคล็ดลับการดูแลตัวเองกับคนดังและผู้รู้ การแสดงมินิคอนเสิร์ต โขน การแสดงความสามารถของผู้สูงอายุที่ได้ชื่อว่ายัง “โก้”และ“เก๋า”และชุดการแสดงต่าง ๆ จากชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์สร้างสุขทุกวัย ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ได้แก่ นิทรรศการนโยบายด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร การออกบูธเผยแพร่ผลงาน สาธิต และการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่า 50 บูธ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก อาทิ การตรวจสุขภาพกาย-ใจ-เงิน บริการให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การรับสมัครสมาชิกศูนย์บริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพ การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าทำงาน นวัตกรรมการออกแบบสวนและแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ จำลองรูปแบบการบริการของศูนย์สร้างสุขทุกวัย เป็นต้น

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมและรับบริการต่าง ๆ ด้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Bangkokenjoyaging
กำลังโหลดความคิดเห็น...