xs
xsm
sm
md
lg

พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“...ถ้าแต่ละคนทำงานทำการของตนด้วยความเข้มแข็ง
ด้วยความเอาใจใส่และด้วยความสุจริตแล้ว
จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒


ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํน ตํ โหติ มหปฺผลํ
การงานอะไรๆที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
สํ.ส. ๑๕/๖๘

อนิพฺพินฺทิยการิสฺสสมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ
ประโยชน์โดยชอบย่อมสำเร็จแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย
ขุ.ชา. จตฺตาลีส ๒๗/๕๓๓

จากหนังสือพระบรมราโชวาท เทียบ พระพุทธศาสนสุภาษิต และนานาภาษิต


(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 198 มิถุนายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น