xs
xsm
sm
md
lg

ตีฆ้องร้องป่าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เรือนจำขอขอบคุณ

เรียนบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลา

ตามที่ท่านได้บริจาคนิตยสารธรรมลีลา ชีวิตดี สุขภาพดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 ประจำเดือนเมษายน 2559 จำนวน 6 เล่ม อุปถัมภ์โดย คุณสมพงษ์ จันทกานนท์, คุณนวลจันทร์ คุณพิทักษ์วัฒนา, คุณศรัญญา ปิยสรานุกร, คุณปยุฒ-คุณสมนึก-ด.ช.ศุภกฤต อนันต์สิทธิกุล, พญ.ปาริฉัตร สงวนตระกูล, คุณปนัย พงษ์ศิริวัฒน์ ให้กับห้องสมุดเรือนกลางอุบลราชธานีนั้น

เรือนจำกลางอุบลราชธานี ขอเรียนว่า ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว และได้นำขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของห้องสมุดเรือนจำกลางอุบลราชธานีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การบริจาคหนังสือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ต้องขังมีหนังสือไว้ศึกษาค้นคว้า เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว ยังมีผลให้ผู้ต้องขังได้ระลึกอยู่เสมอว่า สังคมภายนอกยังไม่ทอดทิ้ง ยังห่วงใยพวกเขาอยู่เสมอ อันจะเป็นผลต่อการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษในภายภาคหน้าต่อไป

จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรือนจำกลางอุบลราชธานี จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจะเด็ด ทุมมากรณ์
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี


ขอส่งผ่านคำขอบคุณนี้ไปยังผู้อุปถัมภ์ทุกท่านดังรายนามที่กล่าวมา และขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย

เรียนท่านผู้อ่าน เรือนจำกลางอุบลราชธานีได้จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน

ต่อมา เนื่องในโอกาสสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบ 100 ปี เรือนจำกลางอุบลราชธานีก็ได้จัดอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน 500 คน

พูดถึงอุบลราชธานี ก็นึกถึงพระโพธิญาณเถร หรือหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ ผู้เป็นพระอริยสงฆ์ ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงขอนำคำสอนของท่านมาฝากไว้เป็นข้อคิด

เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอ
จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอ
จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอ
จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอ
จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต


ขอผู้ใจบุญอุปถัมภ์

เรียนกองบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลาที่เคารพ

ด้วยกระผม น.ช.องอาจ ซึ่งได้รับหนังสือธรรมลีลาของกองบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลา ตั้งแต่มิถุนายน 2557-พฤษภาคม 2559 เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 2 ปี ซึ่งผู้อุปถัมภ์คือ คุณปรีดา บุญหลง เป็นผู้อุปถัมภ์ให้ แต่เนื่องจากว่าที่คุณปรีดา บุญหลง อุปถัมภ์ให้กระผมได้รับนิตยสารธรรมลีลานี้ จะหมดอายุเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นี้แล้ว

ดังนั้น กระผมจึงขอเรียนมายังกองบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลาช่วยหาผู้มีจิตอาสา ผู้ใจบุญอุปถัมภ์ต่ออายุให้กระผมได้รับนิตยสารธรรมลีลาอีก 1 ปีด้วย เพื่อกระผมจะได้อ่านและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆผู้ต้องขังได้ขัดเกลาจิตใจ ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปควบคู่เป็นลำดับต่อไป

โอกาสนี้กระผมก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจากสากลโลก จงดลบันดาลให้กองบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลาทุกๆท่าน และผู้อุปถัมภ์ต่อ พบแต่ความสุขในชีวิตครอบครัว มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีแต่ความโชคดีตลอดไป เทอญ

ด้วยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา กระผมไม่ได้อยู่ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่แล้ว แต่ถูกย้ายมาที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระผมจึงขอแจ้งมายังกองบรรณาธิการนิตยสารธรรมลีลาให้ได้รับทราบ และขอความกรุณาจัดส่งนิตยสารธรรมลีลาในครั้งต่อไปตามที่อยู่นี้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

น.ช.องอาจ
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน


เรียนคุณองอาจ ผู้ใจบุญที่อุปถัมภ์ต่ออายุสมาชิกให้คุณ คือ คุณปรีดา บุญหลง ซึ่งท่านได้เมตตาเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ต่อเนื่องให้อีกเป็นเวลา 2 ปี มากกว่าที่คุณขอมา หวังว่าคุณคงได้รับประโยชน์จากการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในนิตยสารธรรมลีลาตามที่คุณตั้งใจ

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ที่เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล เป็นหนังสือที่อ่านง่าย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ท่านบอกไว้ในคำนำของหนังสือว่า

...หลายคนได้ตระหนักว่า ความสงบภายนอกนั้นเอื้อให้ใจสงบก็จริง แต่ก็ไม่เสมอไป ใช่แต่เท่านั้น ภายนอกไม่ว่าสงบเพียงใด ก็ไร้ความหมายหากใจไม่สงบไปด้วย...ลองกลับมาดูใจเรา สังเกตอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน นี้คือจุดเริ่มต้นของการสัมผัสความสงบกลางใจ...

ลมพัดใบไม้ไหว ก็ใช่ว่าจะทำให้ใจกระเพื่อมได้ ถึงแม้รอบตัวจะอึกทึกวุ่นวาย แต่ใจก็สามารถสงบได้

ไม่จำเป็นต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปดั่งใจ หรือเรียกร้องผู้คนรอบตัวให้ทำถูกใจ แค่รักษาใจให้ดี เข้าใจความจริงของใจ เราก็สามารถเป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง ทั้งความสุขและความสงบ แท้จริงแล้วพบได้ที่ใจเรานั่นเอง...

ราคาเล่มละ 120 บาท มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสอบถามได้ที่เครือข่ายพุทธิกา โทร. 0-2886-0863, 0-2882-4387

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 186 มิถุนายน 2559 โดย กองบรรณาธิการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...