xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กิจกรรม “ธรรมไร้พรมแดน” ครั้งที่ 6
วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกับ ชมรมธรรมไร้พรมแดน ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม กิจกรรม “ธรรมไร้พรมแดน” ครั้งที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วันที่ 23 เม.ย. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย, หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น, พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) วัดป่าภาวนาวิเวก จ.ราชบุรี, พระครูสถิตศิลวัฒน์ (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) วัดบุปผารามวรวิหาร กทม. และ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม จ.ขอนแก่น
และร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลวันที่ 24 เม.ย. เวลา 07.00-12.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1883-8062, 08-6368-1443

ปฏิบัติธรรม “พระเถระจากสาขาหนองป่าพง”
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซ.รามอินทรา 61 แยก 12 เขตบางเขน กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนา จากพระเถระสาขาหนองป่าพง วันที่ 2 เม.ย. เวลา 06.30-18.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9456-6531 (คุณสินีนาฏ), 08-9214-8754 (คุณสมสุข)

ปฏิบัติธรรม “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย วันที่ 22-24 เม.ย. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2702-7353

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 128 ปี 26 เมษายน 2559 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน “128 ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-7646-8

ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับประชาชนและเยาวชน วันที่ 20-26 เม.ย. และวันที่ 1-3 พ.ค. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-2453-4419, 09-0387-6024

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 10 เม.ย. โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
แสดงธรรม เวลา 10.00-11.30 น., 15.00-16.30 น., 19.00-20.30 น.
ปฏิบัติธรรม เวลา 09.30-10.00 น., 13.00-15.00 น., 18.00-19.00 น.
วันที่ 24 เม.ย. เวลา 10.00-11.30 น. โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จ.ชลบุรี และเวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2488-3392

ธรรมบรรยาย “เบญจศีล เบญจธรรม”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 วัดยานนาวา เขตยานนาวา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า “เบญจศีล เบญจธรรม” วันที่ 2 เม.ย. เวลา 06.30-19.00 น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา

เวลา 06.30 น. ตักบาตรพระภิกษุสามเณร
เวลา 09.00 น. พระพรหมวชิรญาณ ประธานเปิดงาน
เวลา 08.00 น. เรื่อง “ปาณาติบาต” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
เวลา 10.00 น. เรื่อง “อทินนาทาน” โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
เวลา 11.00 น. เรื่อง “กาเมสุ มิจฉาจาร” โดย พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
เวลา 12.00 น. เรื่อง “มุสาวาท” โดย พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร จ.นนทบุรี
เวลา 13.00 น. เรื่อง “สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน” โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนฯ กทม.
เวลา 14.00 น. เรื่อง “กรุณา” โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 15.00 น. เรื่อง “สัมมาอาชีพ” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
เวลา 16.00 น. เรื่อง “กามสังวร” โดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
เวลา 17.00 น. เรื่อง “สัจจะ” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี และพระครูสุนทรธรรมพาที
เวลา 18.00 น. เรื่อง “สติสัมปชัญญะ” โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาว กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2675-7134, 08-5248-8484

ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย
วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 11-15 เม.ย.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5104-2935, 08-1977-7891

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 12-15 เม.ย. และวันที่ 16-24 เม.ย.
สอบถามรายละเอียด โทร. 035-881-601-2

ฟังธรรม “กลับมารู้สึกตัว”
กลุ่มเสบียงบุญและกลุ่มมโนมัย ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “กลับมารู้สึกตัว 2” โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ วันที่ 3 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. และเจริญสติภาวนา แบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน ครั้งที่ 15 โดย พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ วันที่ 17 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น.อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ถ.นางลิ้นจี่ กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2285-4318-9, 09-7017-4087

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 3 เม.ย. โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม วัดเขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่ 10 เม.ย. โดย พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
วันที่ 17 เม.ย. โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
วันที่ 24 เม.ย. โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 14-16 เม.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในวันสงกรานต์ โดย อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. อบรมวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติฝึกจิตให้เป็นนิสัย โดย พระมหาประธาน จนฺทสาโร
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944, 038-772-132

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมี
สำนักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมบารมี เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 12-16 เม.ย. และวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. โดย พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5931-1011, 038-773-349

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 184 เมษายน 2559)
กำลังโหลดความคิดเห็น...