xs
xsm
sm
md
lg

สังคมคนทำดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เฝ้าฯถวายพระพร
ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เฝ้าฯถวายพระพร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกกิตติคุณ แห่งเขตปกครองกรุงเทพมหานคร นำคณะสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ เพื่อเชิญพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ได้รับการสถาปนาใหม่ คือ นักบุญจอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญจอห์น พอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ซึ่งได้รับมอบจากนครรัฐวาติกัน มาอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้า ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

บำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เสด็จฯ ประทักษิณพระอุโบสถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และทรงสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

นายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติปีที่ 91 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษา มอบหนังสือธรรมะ จัดซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ มอบแก่โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องมหาราช วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

สุขพอที่พ่อให้

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้แนวทางพระราชดำริสู่เยาวชน ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ “สุขพอที่พ่อให้” เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวพระราชดำริ และให้ความรู้กับเยาวชน ตลอดจนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นองค์ประธานเปิดโครงการ ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มอบ 50 ล้าน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลอง “ครบรอบ 2 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” พร้อมประกาศเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ พัฒนาตนเองให้เป็นเลิศทางการแพทย์ และส่งมอบผลประกอบการ 50 ล้านบาท คืนกลับคณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

ทิพยประกันภัยประชุมผู้ถือหุ้น

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด โดยมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

เทเวศประกันภัยเยี่ยมชมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร นำทีมกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตรีทศเทพ เยี่ยมชมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “รู้รัก สามัคคี” และส่งเสริมอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ และโรงเรียนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทเวศประกันภัยส่งเสริมอาชีพชุมชน

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู และคุณสุจรรยา ทองรัตนชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเขตพระนคร ครั้งที่ 2 ปี 2557 “กิจกรรมทำการบูรหอมรูปดอกชบา” เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้ของสมาชิกชุมชน

โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารของสำนักงานเขตพระนคร ผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร และสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1

เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบโต๊ะเรียน

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ร่วมกับ นางวนิดา บุญญาลัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่นเด็กและสนามเด็กเล่น และมูลนิธิเอสซีจี ร่วมมอบชุดโต๊ะเรียนหนังสือคิวเดสก์และสนามเด็กเล่นสไมล์แลนด์ ที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงและมีสีสันสวยงาม ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบึงตะกาด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

สำนักงานทรัพย์สินฯ จัดอบรม “ผู้นำพอเพียง”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยฝ่ายบริหารงานชุมชน จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียง” แก่เครือข่ายผู้นำเยาวชนสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 33 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการทำเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ณ สวนลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อายิโนะโมะโต๊ะมอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงิน 600,000 บาท ผ่าน นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปปรับปรุงบ้านพักครู กศน. ในพื้นที่ อำเภอ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ซีพีเอฟร่วมสร้างป่าชายเลน

นายสวัสดิ์ คำสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กับสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ผนึกกำลังสร้างผืนป่าชายเลน และอนุรักษ์ระบบนิเวศของประเทศทั้งทางทะเลและทางบกอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จ.สมุทรสาคร

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 162 มิถุนายน 2557)
บำเพ็ญพระราชกุศล
บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล
สุขพอที่พ่อให้
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มอบ 50 ล้าน
ทิพยประกันภัยประชุมผู้ถือหุ้น
เทเวศประกันภัยเยี่ยมชมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
เทเวศประกันภัยส่งเสริมอาชีพชุมชน
เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบโต๊ะเรียน
สำนักงานทรัพย์สินฯ จัดอบรม “ผู้นำพอเพียง”
อายิโนะโมะโต๊ะมอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
ซีพีเอฟร่วมสร้างป่าชายเลน
กำลังโหลดความคิดเห็น...