xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

เหรียญปราบอสุรินทราหูคู่ชีวิต หนุนชะตา เสริมบารมี กลับร้ายกลายเป็นดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

 สวัสดี ครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอผลงานประติมากรรม “พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ”  วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง พระพุทธรูปองค์นี้เกิดขึ้นจากความศรัทธาและปฏิปทาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนาในการที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดบูชาที่มีความงดงามเป็นที่สุดในแต่ละยุคสมัยเพื่อไว้เป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติต่อบรรดาสาธุชนทั้งหลาย โดยที่ผ่านมานั้นได้เริ่มสร้างพระพุทธสิงหอินทราชาบดีหรือพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งซึ่งถือเป็นที่สุดในความงามของพระพุทธรูปในแบบศิลปะล้านนา ต่อมาได้สร้างพระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอ่อนช้อยโดดเด่นเป็นที่กล่าวขานและรู้จักกันดีในบรรดานักสะสมพระพุทธรูปทั้งหลาย และได้มีการจัดสร้างพระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองที่ได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามในพุทธลักษณะที่ดูเข้มขลัง ก่อให้เกิดสติและความมั่นคงในอารมณ์ พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ถือเป็น “พระพุทธรูปชุดสุดยอดมหาไตรภาคี” ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งงานศิลปะพระพุทธรูปยุคเก่าแบบคลาสสิกทั้งสามสมัย ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูลเพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานในภายหน้า

สำหรับในสัปดาห์นี้ผมจะนำเสนอผลงานประติมากรรมขนาดเล็กในรูปแบบของเหรียญสำหรับคล้องคอที่เป็นเหรียญหล่อโลหะและเป็นเหรียญที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเรื่องราวและศิลปะที่งดงามวิจิตรบรรจงเกินคำบรรยาย  “เหรียญปราบอสุรินทราหูคู่ชีวิต”  วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทองอันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในตอนพระพุทธเจ้าทรงปราบอสุรินทราหู โดยเฉพาะในปีนี้นั้นถือเป็นปีที่ดาวราหูทับดวงเมืองดังนั้นจึงควรต้องมีเหรียญนี้ติดตัวไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะครับ

อสุรินทราหู คืออสูรที่พ่ายแพ้ต่อบุญบารมีและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า อสุรินทราหูผู้เป็นอุปราชของท้าวเวปจิตติอสุรบดินทร์ผู้ครองอสูรพิภพได้สดับพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าจากเหล่าเทวดาทั้งหลายอันว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีใครเหนือ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีพระทัยเบิกบานยิ่งเป็นผู้จำแนกธรรมอันประเสริฐ ครั้นได้ฟังแล้วจึงอยากเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์บ้าง แต่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มีพระวรกายเล็กต่างจากตนที่เป็นอสูรมีร่างกายใหญ่ จึงคิดไปว่าหากไปเข้าเฝ้าต้องก้มมองพระพุทธเจ้าที่พระวรกายเล็กกว่าตนเป็นความลำบากทั้งเราก็ไม่เคยก้มเศียรให้ใครและไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมจึงไม่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ด้วยเห็นพรหมและเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากันคราวละมากๆ ความคิดใคร่จะไปเฝ้าก็เกิดขึ้นอีก ในราตรีหนึ่งอสุรินทราหูจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ


ครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหารในพระนครสาวัตถี ทรงทราบด้วยญาณทัสนะว่าอสุรินทราหูจะมาเข้าเฝ้า และทรงทราบถึงความคิดของอสุรินทราหูที่คิดดูหมิ่นพระองค์ที่มีพระวรกายเล็ก ครั้นใกล้เวลาที่อสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเสด็จบรรทมในพระแท่นที่ประทับ ทรงทำปาฏิหาริย์นิรมิตพระกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูหลายเท่า พระรูปนี้จะปรากฏเฉพาะแต่อสุรินทราหูให้เห็นแต่ผู้เดียวเท่านั้น ครั้นอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า เห็นเข้าก็อัศจรรย์ใจมาก แม้แต่เพียงพระบาททั้ง ๒ ข้างที่ซ้อนกันอยู่ ก็ยังสูงและใหญ่กว่าอสุรินทราหูเสียอีก เมื่ออสุรินทราหูเข้าใกล้ได้ถวายอภิวาท แทนที่จะต้องก้มลงดูพระพุทธเจ้าดังที่คิดแต่แรกมากลับต้องแหงนหน้าชมพระพุทธลักษณะอันงดงาม ตั้งแต่พื้นพระบาทจนถึงพระพักตร์ ปรากฏว่าเป็นที่พอใจได้ความปลาบปลื้มที่ได้ชมพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าทั้งใหญ่ทั้งงามสมส่วนทุกประการก็กราบทูลสรรเสริญ ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่ออสุรินทราหูว่า บุคคลทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หากยังไม่ได้เห็นยังไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แก่ใจตนแล้วไม่พึงติชมก่อน บรรดาพรหมทั้งหลายในพรหมโลกชั้นบนทั้งหมดล้วนมีร่างกายใหญ่กว่าท่าน อสุรินทราหูจึงทูลขอประทานพระกรุณาให้พาไปชมพรหมทั้งหลายในพรหมโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูไปยังพรหมโลก ในทันใดนั้นบรรดามหาพรหมทั้งหลายที่พากันมาเฝ้านั้น ล้วนมีร่างกายใหญ่กว่าอสุรินทราหูตั้งร้อยเท่าพันเท่า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับมีพระวรกายใหญ่กว่ามหาพรหมเหล่านั้นทั้งหมด นับแต่นั้นมาอสุรินทราหูก็ลดทิฐิมานะ อ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์และเมื่อได้สดับฟังพระธรรมเทศนาก็เกิดความเลื่อมใสขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระกาย พระกัจฉะทับบนพระเขนย อุ้งพระหัตถ์ขวาขึ้นประคองพระเศียรให้ตั้งขึ้น พระพุทธรูปปางนี้จึงเป็นปางเดียวกับองค์พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ที่มีประวัติการสร้างมายาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย มีอายุกว่า 690 ปีมาแล้ว

จากเรื่องราวตามพุทธประวัติสู่การจัดสร้าง “เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต”  ของวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง นั้นด้านหน้าเหรียญปรากฏเป็นรูปพระพักตร์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความงดงามมีสายพระเนตรมองต่ำเปี่ยมด้วยพระเมตตาบารมี อยู่เหนือองค์อสุรินทราหูขณะอมพระจันทร์ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตยิ่งกว่าองค์อสุรินทราหูที่ใหญ่โตมากถึงขนาดอมดวงจันทร์ไว้ได้ บริเวณใกล้ขอบเหรียญด้านบนซ้ายขวามีรูปสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์อันหมายถึงการปราบราหูและหนุนดวงชะตา เสริมบารมี กลับร้ายกลายเป็นดี ทั้งกลางวันและกลางคืน บริเวณด้านล่างทั้งด้านซ้ายและขวามีลายเลื้อยไหลขององค์พญานาคผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนา อันเป็นสัญลักษณ์มหามงคลแห่งวาสนาบารมีและโชคลาภอันไม่สิ้นสุด ด้านหลังเหรียญประกอบด้วยยันต์หนุนดวงมงกุฎพระพุทธเจ้าอันเป็นยันต์มหามงคลครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย กลับร้ายกลายเป็นดี ด้านบนสุดของเหรียญมีตัวอุณาโลม 3 แถว มีนัยยะในความเป็นมหามงคลสูงสุด ถัดลงมามีตัวอักษรคำว่า ปราบอสุรินทราหู ด้านซ้ายขวาข้อความมี อุณาโลม มารับ หมายถึงเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปราบอสุรินทราหูให้สิ้นพยศแล้วความมืดมิดทั้งหลายจึงหมดสิ้น ความสว่างอันเป็นมหามงคลแห่งชีวิตจึงบังเกิดขึ้น ด้านล่างเหรียญมีคำว่า คู่ชีวิต อยู่ในลายกนกคลื่นน้ำเปรียบดังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตเมื่อได้มีเหรียญนี้ไว้ในครอบครองหรือมีไว้ติดตัว “เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต” เหรียญมหามงคลครอบจักรวาล เป็นเหรียญที่ต้องมีไว้ติดตัว เพื่อเรียกสติ เสริมมงคลให้ชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย หนุนดวงชะตา เสริมวาสนาบารมี กลับร้ายกลายเป็นดี ดีทั้งโชคลาภและเมตตามหานิยม เป็นเหรียญที่มีศิลปะที่งดงามลงตัว เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นสมบัติล้ำค่า เป็นรางวัลชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว โดย “เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต” มาพร้อมกล่องของขวัญที่ดูสวยงามล้ำค่าประณีต วิจิตร บรรจงจึงเหมาะสำหรับมอบให้แก่คนที่รักและผู้ที่นับถือทุกท่าน เป็นของขวัญล้ำค่าในทุกโอกาส

 เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต เป็นเหรียญหล่อประกอบแบบรูปไข่ที่มีความงดงามลงตัวในแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัย ภายในบรรจุเม็ดกริ่งมหามงคล เรียกว่าดีนอกดีในด้วยการรังสรรค์ผลงานโดย Artmulet มีขนาดความสูง 3.6 cm. กว้าง 2.8 cm

จัดสร้าง 4 รายการ
1.เนื้อโลหะ ทองคำ จัดสร้างจำนวน 9 เหรียญ เฉพาะผู้สั่งจอง เหรียญละ 129,999. – (ปิดจอง)
2.เนื้อโลหะ ทองน้ำผึ้งซาติน จัดสร้างจำนวน 599 เหรียญ เหรียญละ 1,990. -
3.เนื้อโลหะ บรอนซ์เทวฤทธิ์ จัดสร้างจำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,890. -
4.เนื้อโลหะ ทองระฆัง จัดสร้างจำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,590. –
ทุกรายการจัดส่งได้ทันทีฟรีค่าจัดส่ง

เหรียญปราบอสุรินทราหูคู่ชีวิต ทุกรายการได้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกหลายวาระแล้วโดยล่าสุดได้เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิฐานจิตร่วมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งบูชาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
 Facebook Inbox: Artmulet
Facebook Inbox: Artmulet Official
TikTok: Artmulet Official
Line ID: @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


กำลังโหลดความคิดเห็น