xs
xsm
sm
md
lg

มีพระบรมราโชวาทนร.ทุน ม.ท.ศ. ตั้งใจศึกษาเพื่อตนเองและประเทศชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ในหลวง และสมเด็จพระบรมราชินี ทรงมอบทุนการศึกษา พร้อมมีพระบรมราโชวาท ให้นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. "ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน.. สร้างความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ"

เมื่อเวลา 19.17น. วานนี้ (22พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่นประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 6 ปี และตามหลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า

"การที่โครงการทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย ครูอาจารย์ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุน นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม และมีใจยืดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ"

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)ได้ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี2552 โดยทรงนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง มูลนิธิฯได้เนินงานภายใต้วัตถุประสงค์สนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติบ่มเพาะความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทยผู้ที่ได้รับทุนพระราชทาน สามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพนำความรู้กลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...