xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง‘อาคม’คุมอัดฉีดงบ64-คงให้หน่วยงานรัฐใช้ธ.กรุงไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง "อาคม" นั่งปธ.บอร์ดติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ 64 ประมาณ พร้อมปรับร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้หน่วยงานรัฐคงมีบัญชีเงินฝากกับ ธ. กรุงไทย ให้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายภาครัฐ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการใช้จ่ายภาครัฐที่จะต้องเร่งรัด สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการการคลัง ประกอบด้วย

1.กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยรับงบประมาณแต่ละหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว

2.เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาประจำ 2564 เดือนตุลาคม จนถึงธันวาคม 2563 หรือ ไตรมาสที่ 4 ให้ได้มากที่สุด หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยให้สนับสนุนโรงแรมระดับกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายภาครัฐ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน เพื่อติดตาม หารือและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของทุกหน่วยงานรับงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดมาตรการการเงินเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ประชุมได้เห็นชอบร่าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐยังคงมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไปได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 เนื่องจากธนาคารกรุงไทย ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ผ่านการถือหุ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ร้อยละ 55.07)


กำลังโหลดความคิดเห็น...