xs
xsm
sm
md
lg

ศาลรับฟื้นฟู“นกเเอร์” พักหนี้2.6หมื่นล้านทันที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลล้มละลายรับฟื้นฟู "นกแอร์" หลังติดหนี้อาน ได้พักการชําระหนี้ทันที นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 63 เผยแบกหนี้กว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เจ้าหนี้กว่า 300 ราย

วานนี้ (30 ก.ค.) ที่ศาลล้มละลายกลาง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกหนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งทั้งคนสิ่งของและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศมีที่ตั้งบริษัท อยู่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. นายชวลิต อัตถศาสตร์, นายประเวช องอาจสิทธิกุล, นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์, นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร, นาย ไต้ ซอง อี และ นายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ลูกหนี้เอกสารท้ายคำร้องหนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท

โดย วันที่ 31 มี.ค.2563 หนี้มีหนี้สินต่อเจ้าหนี้หลายรายรวมกันเป็นจำนวน 26,522,203,418 บาทดังนี้ หนี้สินหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,720,000,000 บาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,679,065,008 บาท, รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 41,812,871 บาท, ประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะสั้น 58,858,927 บาท, ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,907,589,409 บาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่น 98,591,347 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,505,917,562 บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินตามแผนการซ่อมบำรุงประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบิน 6,460,359,841 บาท

โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นคดีดำ ฟฟ 21/2563 นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลของการที่ศาลรับคําร้องก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 โดยในบัญชีเจ้าหนี้ที่นกแอร์ได้ยื่นต่อศาลในวันนี้มีจำนวน 312 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...