xs
xsm
sm
md
lg

“ทวีเกียรติ-วรวิทย์-อุดม” ชิงประธานศาลรธน. 5มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มีความคืบหน้าในการเลือกประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว โดยมีรายงานว่า ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมร่วมกันของตุลาการศาลรธน. ชุดปัจจุบัน 4 คน และชุดใหม่อีก 4 คน ที่อาคารสุขประพฤติ เพื่อคัดเลือกประธานศาลรธน.
ทั้งนี้ มีแคนดิเดต ประธานศาลรธน. 2 ใน 4 ตุลาการศาลรธน. ชุดปัจจุบัน คือ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าชิง
ขณะที่ตุลาการศาลรธน.ที่เข้ามาใหม่ 4 คน มีชื่อ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา เข้าชิงตำแหน่งประธานคนใหม่ด้วย
สำหรับความอาวุโส และประสบการณ์ ของ 3 ตัวเก็ง ประธานศาลรธน. คนใหม่นั้น
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เกิดวันที่ 15 มิ.ย. 2496 อายุ 67 ปี นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,LL.M.(Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.),ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles),ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, France รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เกิด 1 มี.ค.2495 อายุ 68 ปี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน) ตุลาการศาลปกครองกลาง , รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ , อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อายุ 64 ปี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 3, รองประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ , ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
สำหรับตุลาการศาลรธน. 4 คน ในชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน และ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ส่วนตุลาการศาลรธน. อีก 4 คน ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและอนุญาตในศาลฎีกา นายวิรุฬ แสงเทียน อดีตรองประธานศาลฎีกา และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายจิรนิตติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ นายนภพล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอียิปต์ ฯลฯ
สำหรับขั้นตอนการเลือกประธานศาลรธน. ตุลาการทั้ง 8 คน จะประชุม และเลือกกันเอง ผู้ที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่ง การเลือกประธานฯ ครั้งนี้ หากเสียงเท่ากัน คือ 4 ต่อ 4 เสียง ที่ประชุมต้องตกลงกัน เพื่อหาข้อยุติให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาเป็นประธานศาลรธน. คนต่อไป
เมื่อได้ชื่อประธานศาลรธน.แล้ว จะมีการส่งชื่อ ประธานศาลรธน. และ ว่าที่ตุลาการศาลรธน. ทั้งหมด ให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป โดยการดำรงตำแหน่งของประธาน และตุลาการศาลรธน. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรธน. แม้ว่าตุลาการ ยังขาดอีก 1 คน เนื่องจากต้องมีกระบวนการสรรหาใหม่แทน นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา จึงต้องมีการสรรหาใหม่ โดยการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ภายใน 60 วัน อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ การทำหน้าที่ของตุลาการศาลรธน. หากมีตุลาการ แค่ 7 คน ก็สามารถทำหน้าที่วินิจฉัยคดีต่างๆได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องครบ 9 คนแต่อย่างใด จากนั้นตุลาการศาลรธน. ทั้ง 8 คน จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ในการวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่ยื่นคำร้องมายังศาลรธน. ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...