xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

จัดทัพรองรับบิ๊กขรก.เกษียณ #62 จับตา6 ส.ค.ล็อตแรก "ยุคตู่2/1"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -หลายกระทรวงเปิดเผยรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้าง ที่จะพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 กันไปบ้างแล้ว

ประกอบกับ รัฐบาลที่ผ่านมา มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการ ที่ครบ 60 ปี ออกไป

โดยให้คนที่จะเกษียณราชการในปี 2562 และ 2563 ไปเกษียณราชการ ในอายุ 61 ปี ส่วนผู้ที่จะเกษียณราชการปี 2564 และ 2565 ไปเกษียณเมื่ออายุ 62 ปี ผู้ที่จะเกษียณปี 2566 และ 2567 ให้ไปเกษียณเมื่ออายุ 63 ปี หลังจากนั้น ให้เกษียณที่อายุ 63 ปีทั้งหมด**

ข้าราชการที่สามารถขยายอายุเกษียณราชการออกไป จะต้องอยู่อยู่ในสาขาที่ขาดแคลน อยู่ในสายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และระดับทรงคุณวุฒิระดับ 10 หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ โดยจะต้องเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย

สำหรับการต่ออายุเกษียณราชการครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และในครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 ปี รวมการขยายอายุราชการทั้งหมดแล้วไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้ ตำแหน่ง“อธิบดี ปลัดกระทรวง”จะไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุ

แต่ที่แน่ ๆ รัฐบาลคสช. อนุมัติต่ออายุราชการไปแล้วคนแรก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คือแต่งตั้ง นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง"

เดิมข้าราชการผู้นี้ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ แต่ได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามกฎก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ข้อ 6 โดยทางเทคนิคของกฎหมาย คือ การย้ายนางสาวอุรวี จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) และจากนั้น จะนำเสนออ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการดังกล่าว ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อไปภายหลังเดือน มิ.ย.62

สำหรับตัวอย่าง รายชื่อข้าราชกระดับสูงที่ ครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในปี2562 “มหาดไทย”ในประกาศกระทรวงมหาดไทย มีข้าราชการที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จะเกษียณอายุ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย นายปิยะ วงศ์ลือชา ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง นายนิกร สุกใส ผวจ. ยโสธร นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผวจ.สระแก้ว นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผวจ.สมุทรสงคราม นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.อำนาจเจริญ และ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา

“กรมการปกครอง”ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผอ.สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

คาดว่าขณะนี้ คณะกรรมการคัดเลือก กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกประกาศ เพื่อรองรับตำแน่งสำคัญนี้แล้ว

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”มีข้าราชการระดับสูง ในระดับ 10 ถึง 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ และ นายอานัติ วิเศษรจนา รองปลัดกระทรวง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน นายสุรเดช เตียวตระกูล นายสุรจิตต์ อินทรชิต อธิบดี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

ตำแหน่งอื่นๆ เช่น น.ส.พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ นายจีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธบิดีกรมปศุสัตว์ ว่าที่ร.ต. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการเกษตร นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เกษียณทั้ง ซี 11,10 และ 9 เช่น นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวง นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายเอนก ชมพานิชย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา”ผู้บริหารจะเกษียณ เช่น นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวง น.ส.พิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

“กระทรวงคมนาคม”มีผู้บริหาร 4 คน ได้แก่ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ผู้บริหารกระทรวง พูดถึงเรื่องการโยกย้ายว่า อาจจะเอาผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาเป็นอธิบดีก็ได้ เอารองปลัดฯ มาเป็นอธิบดีก็ได้ หรือใช้วิธีการหมุนในระดับเดียวกันก็ต้องดูว่าจะเป็นแบบไหน พอหมุนนิ่งแล้วตรงไหนว่าง ก็เอาระดับ 9 ขึ้นมา ซึ่งต้องไปดู หรือหากโยกจากรองอธิบดี มาเป็นอธิบดี รองอธิบดีก็จะว่าง เรื่องนี้จะเร่งดำเนินการตามความเหมาะสมให้เสร็จโดยเร็วตามนโยบายของ รมว.คมนาคม

“กระทรวงแรงงาน”มีชื่อ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จะเกษียณในปีนี้

“กระทรวงอุตสาหกรรม”ผู้บริหารที่เกษียณ เช่น นายพสุ โลหารชุณ ปลัดกระทรวง นายอภิจิณ โชติกเสถียร์ รองปลัดกระทรวง นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวง นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง น.ส.สิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวง นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“กระทรวงศึกษาธิการ”มีชื่อ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวง นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นายชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายชลา อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย น.ส.สมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีชื่อ น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ น.ส.อุมาวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

แว่วว่า ขณะนี้เจ้ากระทรวง หลายแห่งได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงไปดูเรื่องขยายอายุเกษียณราชการออกไปให้มีความเหมาะสมแล้ว รวมไปถึง“แต่งตั้งโยกย้าย”จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบขั้นตอน เพื่อลดข้อครหาการร้องเรียนต่างๆ อาทิ คุณสมบัติจะต้องครบตามระเบียบ เป็นต้น

เนื่องจากในขณะนี้เหลือเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน ก่อนเสนอครม.ระหว่าง เดือนส.ค.และก.ย.นี้

ซึ่งหลายกระทรวงขีดเส้นว่า“รายชื่อโยกย้าย”ต้องเสร็จในเดือนส.ค.นี้ เป็นอย่างช้า นั้นคือ คาดว่าจะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณาในวันที่ 6 ส.ค.นี้ เป็นล็อตแรก
กำลังโหลดความคิดเห็น...