xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

คลองเปรมประชากร ภายใต้มูลค่า 32,670 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -เป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับ แผนแม่บท "โครงการพัฒนาระบบคลองพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร" ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผลักดันโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุวรรณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการออกแบบวางผังเมืองริมคลองให้พื้นที่ มีองค์ประกอบต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันรวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การดำเนินงานการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมืองการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือและจักรยาน และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน

ทั้งหมดนี้ ให้กับพื้นที่โครงการคลองเปรมประชากร ซึ่งเกิดจากคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยามีความยาว 58.8 กิโลเมตร ในพื้นที่ กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร จังหวัดปทุมธานี 20 กิโลเมตร พระนครศรีอยุธยา 8 กิโลเมตร

โดยยึดหลักแนวคิด 4 ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมและด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน ตามแผนนี้ให้งบประมาณ 4,448 ล้านบาท

โครงการแรกดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการโครงการการสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห์สุดเขตกรุงเทพฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่และรับผิดชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมเงินทั้งสิ้น 3,443 ล้านบาท

"โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลในสัดส่วน ร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กทม. สมทบ ร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท"

สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 62 ล้านบาท และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 760 ล้านบาท

เนื่องจาก กทม. ไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรองรับไว้ กทม.จึงได้ไฟเขียวให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ต้องนำมาสมทบก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อไป ให้ กทม. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

โครงการที่ 2 ดำเนินการเงินสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นการก่อสร้างเขื่อน คลองเปรมประชากร จากคลองลัดใหม่ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ งบประมาณ 980 ล้านบาท

"ขณะนี้ โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562 กำหนดค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป"

โครงการที่ 3 เป็นการดำเนินการโดยกรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองเปรมรากน้อย ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร งบประมาณ 16 ล้านบาท

โครงการสุดท้าย ดำเนินการโดยกรมชลประทาน ขุดลอกคลองเปรมประชากร ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย ถึงคลองเหนือ บางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร งบประมาณ 9 ล้านบาท

"ทั้งสองโครงการท้ายนี้ มีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกรมชลประทาน จะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาดำเนินการตามแผนงานต่อไป"

ทั้งหมดนี้ จะต้องดำเนินการคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ

ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อน รัฐบาลเพิ่มไฟเขียว แผนแม่บทนี้ จะมีระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2570 เป็นแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า ป้องกันนํ้าท่วม และบำบัดป้าเสียคลองเปรมประชากร มีโครงการที่ต้องดำเนินการรวม 34 โครงการ ตั้งแต่ ปี 2562 - 2568 งบประมาณรวม 32,670.78 ล้านบาท

แผนหลัก ได้แก่ ขุดลอก คลองเปรมประชากร และเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมอาคารประกอบ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 4,448 ล้านบาท (ปี 2562 - 2564) ดำเนินการโดย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร

แผนสนับสนุน ได้แก่ พัฒนาระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำ แก้มลิง และระบบบำบัดนํ้าเสีย ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 28,204.78 ล้านบาท (ปี 2563-2568 โดยกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรุงเทพมหานคร)

ขณะที่แผนงานในส่วนภูมิภาค แยกออกเป็น 3 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนหลัก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองเชียงรากน้อย-สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร (กรมชลประทาน) งบประมาณ 9 ล้านบาท ดำเนินการปี 2562 แผนงานสนับสนุน 3 โครงการ งบประมาณ 127 ล้านบาท ดำเนินการปี 2562-2564

จังหวัดปทุมธานี มีแผนงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณ 1,014 ล้านบาท มีโครงการที่ดำเนินการปี 2562 จำนวน 2 โครงการ "ขุดลอกคลองเปรมประชาการ จากคลองรังสิตประยูรศักส์ - คลองเชียงรากนัอย" ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร งบประมาณ 16 ล้านบาท (กรมชลประทาน) "ติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต" งบประมาณ 18 ล้านบาท (กรมชลประทาน)

นอกจากนี้ยังมี 1 โครงการ ดำเนินการปี 2563-2564 ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรคักดิ์ งบประมาณ 980 ล้านบาท (กรมโยธาธิการ และผังเมือง)

แผนงานสนับสนุน 4 โครงการ งบประมาณ 239.78 ล้านบาท ดำเนินการปี 2562-2564

จังหวัดนนทบุรี มีแผนงานสนับสนุน 1 โครงการ งบประมาณ 200 ล้านบาท ดำเนินการปี 2563-2564

ขณะที่ "กรุงเทพมหานคร" มีแผนงานหลัก 1 โครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนั้าและป้องกันแก้ไขปัญหานํ้าท่วม การกัดเซาะตลิ่งริมคลอง และบรรเทาปัญหาคุณภาพนํ้าเน่าเสีย คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์-สุดเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทางความยาว รวม 26.16 กิโลเมตร งบประมาณ 3,443 ล้านบาท ดำเนินการปี 2562-2564

แผนงานสนับสนุ 21 โครงการ งบประมาณ 27,638 ล้านบาท ดำเนินการ ปี 2563-2566

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ครม. และ กนข. มีขัอสั่งการเพิ่มเติม ให้ กทม. กระทรวงมหาดไทย นำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ขึ้นทูลเกล้าถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในเดือนเมษายน 2562

และให้รายงานทั้ง 3 จังหวัด ที่เกี่ยวขัอง ว่ามีการดำเนินการอย่างไร โครงการที่ดำเนินการไปแล้วมีเท่าไร และให้จัดลำดับความสำคัญ เร่งด่วนให้ทันกับปีงบประมาณนี้ภายในวงเงิน งบประมาณรวม 32,670.78 ล้านบาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...