xs
xsm
sm
md
lg

สปส.ชู 8 วาระปฏิรูปด้านแรงงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ สู่วาระปฏิรูปแรงงาน ตามนโยบาย 8 วาระปฏิรูปหลักเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระยะ 20 ปี โดย 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแผนการดำเนินการปฏิรูปแรงงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Thailand) 2. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 3. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ Thailand 4.0 4. มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำแรงงานทั่วไป/พิการ/ผู้สูงอายุ
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Deliver) และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 6. ปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน ปฏิรูปโครงสร้างสำนักบริหารการลงทุน /ปฏิรูปสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ.2559-2562 7. Zero Corruption จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม การเสริมสร้างพัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย จรรยา จริยธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย จรรยา และผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จัดทำยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต “SSO Zero Corruption” จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงชองสำนักงานประกันสังคม และ 8. Information Technology ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เชื่อโยง สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น
“8 วาระปฏิรูปข้างต้น สปส.ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และยังได้กำหนดวาระเพิ่มเติมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อธำรงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริไปเผยแพร่แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชีวิตมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เลขาธิการ สปส.ระบุ.
กำลังโหลดความคิดเห็น...