xs
xsm
sm
md
lg

กก.สิทธิฯชงรัฐแก้พ.ร.บ.แร่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม. ) แถลงความเห็น และข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ... และการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า กสม.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ศึกษา สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบ พบว่า ร่าง พ.ร.บ.แร่ สาระบทบัญญัติบางมาตรากระทบต่อสิทธิของชุมชน ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 66 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญปี 50 ที่ยังได้รับการคุ้มครองตาม มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ... ได้ให้อำนาจฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายแร่ และแผ่นแม่บทบริหารจัดการแร่ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์ ในการใช้ทรัพยากรเหมืองแร่ ยังขาดความชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับการอนุญาตของรัฐมนตรี และ อธิบดีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว ยังกำหนดเนื้อหาค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งผิดหลักการ เพราะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อาจจะส่งผลต่อ สิทธิชุมชน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซึ่ง กสม.ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชุมชน จึงมีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติ โดยควรปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ... และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกทั้งเร่งรัดการ ตรา พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ... และกฎหมายว่าด้วย การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่ง กสม. จะส่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น