xs
xsm
sm
md
lg

โยกบิ๊กขรก.“พงศ์ภาณุ”นั่งปลัดท่องเที่ยว “กมล”เลขาสภาการศึกษา-สธ.ไร้ชื่อปลัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ (8ก.ย.) พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง ดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2. นายธวัช ผลความดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 4. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นรองปลัดกระทรวง และ 5. นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา 2. น.ส.วรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นรองปลัดกระทรวง 3. นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นายพรหมโชติ ไตรเวช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 5. นายกิตติพงษ์ โพธิมู รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา
***ก.เกษตรฯสลับ14 ตำแหน่ง-ไร้ชื่อปลัดฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 ราย ได้แก่ 1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นรองปลัดกระทรวง 2. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นรองปลัดกระทรวง 3. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวง 5. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6. นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมประมง 7. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 8. นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม 9. นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10. นายวิณะโรจน์ ทรัยพ์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์
11. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว 12. นายเลอศักดิ์ ลิ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 13. น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ 14. นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน 4. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 5. นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 6. น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 7. น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8. นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9. น.ส.อรุณี พูลแก้ว รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 10. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2. นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3. นายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 4. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย 1. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเลขาธิการสภาการศึกษา 2. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองปลัดกระทรวง 5. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7. นายวีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 8. นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
นอกจากนี้ยังอนุมติต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 58 - 20 ต.ค.59

**ยังไม่เสนอชื่อปลัดสธ.คนใหม่เข้า ครม.
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการแต่งตั้งปลัด สธ.คนใหม่ เนื่องจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 ก.ย. 58 ว่า การประชุม ครม.ในครั้งนี้ ยังไม่มีการเสนอรายชื่อเข้าไปเพื่อพิจารณา เนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญ จึงต้องขอพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง โดยต้องพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความสมานฉันท์ได้ และประสานการทำงานได้ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรี ขอข้อมูลเพิ่ม จึงทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อปลัด สธ. ที่ตั้งใจ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ไม่มี เอาเป็นว่าตนขอเสนอที่ประชุม ครม.ครั้งต่อไปอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ยืนยันเหมือนเดิมว่า การเลือกครั้งนี้ใช้หลักธรรมะจัดสรร เพราะหากตนเลือกเพียงผู้เดียวก็จะนานกว่านี้ คงเป็นปลายเดือน ทั้งนี้ คงพูดอะไรมากไม่ได้ ขอให้ทุกคนรอ คนที่เหมาะสมจะออกมาเองแน่นอน
เมื่อถามว่ามีรายชื่ออยู่ในใจแล้วหรือไม่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า มี ซึ่งก็ปรากฏออกไปตามสื่อ มีทั้ง 3 คน 4 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น...