xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้ผลงานรัฐบาลใน3เดือน บริหาร-ศก.-เกษตรแย่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง 3 เดือนรัฐบาลกับความชัดเจนในผลงาน กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 629 ชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค.57
ผลการสำรวจเมื่อสอบถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมาพบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อย (ร้อยละ 98.3) ระบุติดตามเป็นประจำอย่างน้อย 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ ร้อยละ 1.1 ระบุติดตามน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง และร้อยละ 0.6 ระบุไม่ได้ติดตามเลย
และเมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชนถึงผลงานที่เด่นชัด/เป็นรูปธรรมของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 46.0 ระบุ ผลงานด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือ ผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 34.0) การสร้างความเข้าใจกับคนในชาติ การส่งเสริมความสามัคคี การคืนความสุขให้ประชาชน (ร้อยละ 24.1) นอกจากนี้แกนนำชุมชนร้อยละ 16.7 ผลงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ร้อยละ 14.1 ระบุผลงานโดยภาพรวมของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.0 ผลงานด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยภาพรวม ตามลำดับ
ในขณะที่เมื่อสอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อไปถึงผลงานที่ยังไม่เห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้นพบว่า ร้อยละ 34.1 ระบุการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 24.3 ระบุการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 8.6 ระบุ การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 8.6 เช่นเดียวกันที่ระบุการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ร้อยละ 6.4 ระบุการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5.8 ระบุการยุติความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง และร้อยละ 15.7 ระบุอื่นๆ อาทิ ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ การร่างรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงการคมนาคมและถนนหนทาง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เป็นต้น
ขณะที่“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องวันนี้ประชาชนสนใจและติดตาม ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มากน้อยเท่าไร โดยแม้ว่าจะใกล้สิ้นปี 2557 แต่บ้านเมืองยังมีความเคลื่อนไหวและมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นและสังคมต่างให้ความสนใจ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากผลสำรวจจำนวน 1,628 คน ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้
เมื่อถามว่า ประชาชนสนใจและติดตามข่าวการเมือง ณ วันนี้ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 สนใจข่าวการเมืองเพิ่มมากขึ้น 40.29% เพราะ การเมืองมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม เช่น การปฏิวัติซ้อน การร่างรัฐธรรมนูญ ฯลฯ อันดับ 2 สนใจข่าวการเมืองเหมือนเดิม 32.93% เพราะ ติดตามข่าวเป็นประจำ มีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชน สื่อส่วนใหญ่นำเสนอ ฯลฯ และอันดับ 3 สนใจข่าวการเมืองน้อยลง 26.78% เพราะทำให้รู้สึกเครียด ไม่อยากรับรู้ เป็นเรื่องไกลตัว มีแต่การแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ ฯลฯ
เมื่อถามว่าประชาชนสนใจและติดตามข่าวเศรษฐกิจ ณ วันนี้ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 สนใจข่าวเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 48.65% เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ ต้องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ฯลฯ อันดับ 2 สนใจข่าวเศรษฐกิจเหมือนเดิม 38.57% เพราะเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม จะได้รู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับการค้าขาย การลงทุน ฯลฯ และอันดับ 3 สนใจข่าวเศรษฐกิจน้อยลง 12.78% เพราะเศรษฐกิจยังซบเซา ประชาชนยังลำบากและต้องพึ่งตนเอง ไม่อยากคาดหวัง ฯลฯ
เมื่อถามว่าประชาชนสนใจและติดตามข่าวสังคม ณ วันนี้ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 สนใจข่าวสังคมเพิ่มมากขึ้น 45.70% เพราะ ปัจจุบันภัยสังคมรุนแรงและโหดร้ายมากขึ้น คนในสังคมขาดศีลธรรม เป็นเรื่องใกล้ตัว ฯลฯ อันดับ 2 สนใจข่าวสังคมเหมือนเดิม 41.03% เพราะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวในสังคม รู้เท่าทัน ไม่ตกข่าวหรือกระแสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ฯลฯ และอันดับ 3 สนใจข่าวสังคมน้อยลง 13.27% เพราะต้องทำมาหากิน ไม่ค่อยมีเวลา ไม่อยากติดตาม ติดตามมากไปก็ทำให้เครียด วิตกกังวล ฯลฯ
เมื่อถามว่า ข่าวการเมือง ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจและติดตามมากที่สุด อันดับ 1 การปราบทุจริตคอร์รัปชัน คดีทุจริตของนายตำรวจใหญ่ 80.84% อันดับ 2 การทำงานของ คสช. และรัฐบาล 78.38% และอันดับ 3 การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง 61.43%
เมื่อถามว่า ข่าวเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจและติดตามมากที่สุด อันดับ 1 ราคาสินค้า ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ 76.90% อันดับ 2 การกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร การส่งเสริมการค้าการลงทุน 66.34% และอันดับ 3 การขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 57.00%
เมื่อถามว่า ข่าวสังคม ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจและติดตามมากที่สุด อันดับ 1 ข่าวอาชญากรรม ภัยสังคม ปล้น ฆ่า ชิงทรัพย์ 72.24% อันดับ 2 เรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น โลกโซเชียล ไอที ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ฯลฯ 65.85% และอันดับ 3 ความเคลื่อนไหวของดารานักแสดง นักร้อง ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 63.14%
กำลังโหลดความคิดเห็น...