xs
xsm
sm
md
lg

SOLARเพิ่มทุนเกือบ270ล้าน เตรียมขอผู้ถือหุ้น27เมษายนนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน - โซลาร์ตอน เพิ่มทุนใหม่ 269,793,000 หุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขายบุคคลทั่วไปและเสนอบุคคลในวงจำกัด หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 719,452,723 บาท รองรับการเพิ่มทุนแบบอำนาจทั่วไป เตรียมขอผู้ถือหุ้น 27 เม.ย.นี้ ขณะ " ทรัพย์ศรีไทย " ปรับเงื่อนไขราคาที่จะขายหุ้นเพิ่มทุน

นางสาวปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 55 ว่าบอร์ดอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี 54 และให้ลดทุนจดทะเบียนใหม่ 340,277 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 ล้าบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 449,659,723 บาท ซึ่งเป็นการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 340,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท และหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ครบแล้ว

โดยบอร์ดมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป ( General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 269,793,000 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 134,897,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 89,931,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลทั่วไป ส่วนหุ้น 44,965,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

พร้อมกันนี้ บอร์ดยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 449,659,723 บาท เป็น 719,452,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 269,793,000 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป 269,793,000 หุ้น ซึ่งบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นปี 55 วันที่ 27 เมษายน 55 เวลา 14.00 น.สถานที่ ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ

นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate ) จำนวน 90,409,131 หุ้น พาร์ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทต้องการเปลี่้ยนแปลงคือ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศที่ สจ.39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน
กำลังโหลดความคิดเห็น...