xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดMILLให้เพิ่มทุน468ล.หุ้น ขายDEG-รองรับแปลงวอร์แรนต์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน- มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 468 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อขายให้ DEG จำนวน 255 ล้านหุ้น ราคาไม่ต่ำกว่า 2.70 บาทและออกวอร์แรนต์ 213 ล้านหน่วยแจก PP หวังเอื้อประโยชน์ในการขยายงานในอนาคต และเสริมศักยภาพความมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท เตรียมประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.นี้

นางภิรมย์ เศาภายน กรรมการ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MILL แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท 181,466,666 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออก 453,666,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,218,525,436 บาท เป็น 1,037,058,770 บาท ซึ่งหุ้นที่ตัดออกดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ 198,666,665 หุ้น และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายให้กับ DEUTSHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH ( DEG ) และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.54 จำนวน 255 ล้านหุ้น

พร้อมกับให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนต์ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement:PP) 213 ล้านหน่วย อายุ 5 ปี ราคา 0 บาท โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาหุ้นละ 2.70 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้นำเสนอการออกและเสนอขายวอร์แรนต์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 1 มี.ค. ถึง วันที่ 22 มี.ค.55) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.50 บาท

หลังจากนั้นได้อนุมัติเพิ่มทุน 187,200,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,037,058,770 บาท เป็น 1,224,258,770 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 468 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์ที่จะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด 213 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายให้กับ DEG และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด 255 ล้านหุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.70 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทมูลค่ารวมไม่เกิน 575,100,000 บาท โดยบริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทโอเชี่ยนโพรฟิท จำกัด (OP) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับ OP ในการลงทุนในโครงการผลิต wire rod และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระคืนหนี้และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการซื้อหุ้น OP ที่ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล OPได้อย่างเต็มที่ และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ OP ในงบการเงินรวมของบริษัท อีกทั้งบริษัทจะสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ. บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย (TSSI) ผ่านทาง OP ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสายการผลิตและจำหน่ายในส่วนของเหล็กลวด ( Forward Integration ) อีกทั้งยังจะได้รับเงินปันผล และยังเอื้อประโยชน์ในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทมากขึ้น

โดยบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/55 ในวันที่ 30 เมษายน 55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเดอะ รีเวอร์ ชั้น ล้อบบี้ โรงแรมชาเทรียมสวีท กรุงเทพฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...