xs
xsm
sm
md
lg

ดีป้าผนึก ททท. เปิดแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX หวังฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีป้า เปิดตัวโครงการเปิดเมืองท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมลงนามความร่วมมือกับ ททท. ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จึงได้ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism) กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยร่วมกับบริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั่วไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

พร้อมกันนี้ ดีป้ายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน


สำหรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.การจัดทำแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การจัดทำโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Token) เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

3.การจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Data Bank) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการในลักษณะ Big Data ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

“สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญประจำปี 2566 ของดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน ThailandCONNEX ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ขณะที่ความร่วมมือกับ ททท. จะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยพร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

ด้าน นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวน 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคน จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

“ททท. ได้วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับดีป้า ทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศและคนไทยควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าว

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาแนวโน้ม ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล

“ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับดีป้า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้ Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น