xs
xsm
sm
md
lg

ทรูจับมือสำนักงานเกษตรบุรีรัมย์ ติดปีกเทคโนโลยีให้เกษตรกรนาอินทรีย์ ฟื้นฟูถิ่นนกกระเรียนพันธุ์ไทย ยกระดับสู่ “เกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสวายสอ บ้านระเบิกขาม บ้านสะแกซำ และบ้านโคกสะอาด ร่วมเปิดโครงการ “เกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” เพื่อยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ พร้อมเสริมทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสารและการตลาดดิจิทัลให้เกษตรกร รับมือการตลาดยุคใหม่ ควบคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ห้วยตลาด และสนามบิน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของประเทศ

“โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะ ความรู้ ทั้งด้านการจัดการ การสื่อสารและการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำศักยภาพด้านต่างๆ เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และข้าว GI (Geographical Indications) ตลอดจนมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ถึง 7 อำเภอ ซึ่งมาตรฐาน GI นี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรต้นแบบได้อีกด้วย

กลุ่มทรู ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2559 โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่านแอปพลิเคชัน Doo Nok ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งพิกัดการพบนกกระเรียนในพื้นที่นาของเกษตรกร และขยายผลไปสู่การท่องเที่ยวชมนกกระเรียน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการอนุรักษ์นกผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในภายนอก

สำหรับ “โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” กลุ่มทรู ได้แนะนำบริการและให้คำปรึกษากับเกษตรกรในการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น True Smart Merchant และ True Money Wallet มาช่วยในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายข้าว รวมถึงการอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิควิธีการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งการผลิตสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพันธมิตรให้กลุ่มเกษตรทั้ง 4 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์ มีตราสัญลักษณ์ สินค้าเป็นของตัวเอง สามารถสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีความเข้มแข็งของกลุ่มจากการได้รับความรู้ในการบริหารจัดการการเงินผ่านโครงการธนาคารชุมชน ซึ่งมุ่งส่งเสริมการออมและสร้างแหล่งเงินหมุนเวียนของกลุ่ม นำมาซึ่งการเกื้อกูล ความรักความสามัคคีของชุมชน โดยในปีนี้ นำร่องใน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสวายสอ และบ้านระเบิกขาม

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังผลักดันสินค้าชุมชน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากโรงแรมฟอร์จูนบุรีรัมย์ ภายใต้บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด ในการจัดทำมุมจำหน่ายข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม รวมถึงการเปิด “ตลาดนกเขียน” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าโรงแรม เพื่อให้ชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน รวมทั้งชุมชนอื่นๆ ภายใต้การดูแลของสำหนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย ทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

“โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” ไม่เพียงเป็นการยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แต่ยังเป็นการขยายพื้นที่อาศัยและแหล่งอาหารให้นกกระเรียนพันธุ์ไทย 1 ในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ.2552 อีกด้วย จากการศึกษาพบว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมน้ำ และพื้นที่เกษตกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมี ปัจจุบัน มีนกกระเรียนในธรรมชาติแล้วกว่า 145 ตัว และมีนกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นในธรรมชาติทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ตัว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น