xs
xsm
sm
md
lg

คอนเน็กซ์อีดี เร่งสร้าง “เด็กดีมีความสามารถ” พร้อมรายงานยอดบริจาค “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” กว่า 10.32 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย...มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) เดินหน้าผนึกกำลัง จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดย องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง - แถวบน) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง (ที่ 2 จากขวา - แถวบน) ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง - แถว 3 จากบน) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อร่วมหารือและวางแผน โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การปรับ School Grading ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มน้ำหนักตัวชี้วัดด้านผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรและการสอนที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) อย่างเป็นรูปธรรม ในการวางรากฐานการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้าง “เด็กดีมีความสามารถ” โดยได้นำโมเดลดังกล่าวไปใช้นำร่อง ณ โรงเรียนบ้านเขาวง จ. นครราชสีมา นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2 กว่า 800 คน ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนยุคดิจิทัล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าการระดมทุนโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” (Notebook for Education) ระยะที่ 2 ที่มียอดบริจาคมาแล้วกว่า 10.32 ล้านบาท


ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีโรงเรียน 5,567 แห่งในการดูแล ภายใต้ความร่วมมือของ 44 องค์กรเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนบุคลากรจิตอาสา มาเป็น School Partner รวมแล้ว 1,473 คน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่


1.การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)

- จัดเก็บข้อมูล School Grading ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบันทึกข้อมูลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ปีการศึกษา 2565

- เพิ่มการเก็บข้อมูลประเมินผลผู้เรียนในสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) เพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน

2.กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)

- ประชาสัมพันธ์การระดมทุนในโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” อย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

- จัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) พร้อมผลักดันการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงาน

3.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)

- ภาคเอกชน จัดอบรมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี แก่ผู้อำนวยการและครู 2,084 โรงเรียนภายใต้การดูแลของ สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา


4.เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)

- ถอดบทเรียนโมเดลนวัตกรรมคุณธรรมจาก 13 องค์กรพันธมิตรภาคเอกชน

- พัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นโมเดลปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โดยอยู่ระหว่างการทดสอบในโรงเรียนนำร่อง

- ขยายผลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) เพิ่มอีก 5 แห่ง รวมเป็นทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งจะมีคณะทำงานติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง

- ผลิตรายการโทรทัศน์ “LEARNING ZONE - พื้นที่การเรียนรู้ สู่อนาคต” ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)

- จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงโดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน” ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ จำนวน 2.5 ล้านบาท โดยจะมีการติดตามผล ถอดบทเรียน และทำรายงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอื่นๆ

- เสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น หลักสูตรรู้ทันไซเบอร์ การสอนอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยการเรียนเชิงรุก การระรานทางไซเบอร์ และจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

- จัดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน สำหรับ 5 วิชาหลัก ได้แก่ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 5.ภาษาต่างประเทศ


สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร.0-2069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation
กำลังโหลดความคิดเห็น