xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงดีอีเอส-NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่พัฒนา Smart City

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions ระหว่าง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับสังคมด้วย Smart City Solutions กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Smart City Platform ในการขับเคลื่อน

โดยจะร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ Digital Solution Technology รวมถึง Digital Infrastructure ในการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการประชากร และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเมืองต่างๆ ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เบื้องต้น กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐได้มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องตามแผนชาติ เช่น โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุดท้ายแล้วเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะกระจายออกไปทั่วประเทศ

​จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” รวมถึงมีร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Smart City, Medico polis)

จากความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...