xs
xsm
sm
md
lg

ETDA พัฒนาระบบ 'ใบรับรองแพทย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์' เตรียมทดสอบใช้งาน พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ETDA ระดมสมองนวัตกรรม ดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Deep Tech และ Decentralized Digital Identity ในหัวข้อ "ETDA Testbed เรื่อง การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล" ครั้งที่ 1 หวังลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจสอบสถานการณ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นเพื่อระดมความคิดต่อนวัตกรรมในรูปแบบ Distributed Ledger Technology และแนวคิดในการจัดการข้อมูลแบบ Self-Sovereign Identity (SSI) ที่มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ “เอกสารรับรอง” (Verifiable Credential : VC) ในกระบวนการทางธุรกิจจริง พร้อมทั้งร่วมกันให้ความเห็นในการกําหนด Business Flow และรายละเอียดต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการออกแบบระบบงานของโครงการ

โดยความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปเป็นแนวทางการทดสอบนวัตกรรมในรูปแบบ Testbed ซึ่งเป็นการทดสอบนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้งานกับบริบทของธุรกิจจริง แต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ (Test environment) ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง (Near production environment)

พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการศึกษาหรือร่วมทดสอบในนวัตกรรมนั้นๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ ซึ่งทาง ETDA เลือกทดสอบกับบริการที่คาดว่าจะมีผลกระทบการใช้งานในวงกว้าง ได้แก่ “การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล” สืบเนื่องจากปัญหาที่หลายหน่วยงานได้ประสบมาเกี่ยวกับการออกเอกสารใบรับรองแพทย์ เอกสารใบเสร็จรับเงินในกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบเดิม เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การตรวจสอบสถานะการใช้เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ไปจนถึงการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษที่แต่ละหน่วยงานต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มี นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ และนายณัฐวุฒิ กองสุวรรณ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Deep Tech และ Decentralized Digital Identity มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน และแนวคิดของ Self-Sovereign Identity (SSI) ที่เชื่อว่า “คนทุกคนควรได้เป็นเจ้าของตัวตนของตนเองโดยสมบูรณ์” ด้วยการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Decentralized Digital Identity ที่มีการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ผ่าน Blockchain ด้วยคุณสมบัติการเก็บข้อมูลแบบไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังไม่มีตัวกลางใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

“เทคโนโลยี Self-Sovereign Identity (SSI) จะคืนอำนาจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลับสู่ประชาชน โดยใช้งานผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ซึ่งเป็นอีกบทบาทที่ ETDA สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ที่กำกับดูแลเรื่อง Digital ID เพื่อพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์  รวมถึงเรื่องของการออกเอกสารรับรองแบบดิจิทัลในรูปแบบ VC ซึ่งจะออกโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบริหารจัดการตามกรอบความคิดของ SSI ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ และทำให้ Digital ID สามารถใช้งานในโลกดิจิทัลได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าเทคโนโลยี SSI และ VC จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน และก่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต”

โครงการ ETDA Testbed “การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษา พยาบาล” หากสามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต คาดว่าทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ VC และสามารถนำ VC ไปใช้ในรูปแบบ "เอกสารสำแดง" (Verifiable Presentation : VP) ซึ่งทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป โดย ETDA คาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่ต้องการศึกษาหรือทดสอบนวัตกรรมเข้ามาร่วมทดลองใช้ระบบเพิ่มขึ้นหลังเวทีครั้งนี้  ซึ่งตัวระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ร่วมทดสอบได้ในเดือน พ.ค.นี้ 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...