xs
xsm
sm
md
lg

ดีแทคร่วมมูลนิธิรักบ้านเกิด รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีแทคร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยเกษตรกรที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร อายุ 17-50 ปี มีสินค้าหรือผลผลิตเป็นของตนเอง

มีเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองถูกต้อง สินค้า บริการ การผลิต การจำหน่าย ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า และมีความพร้อมในการส่งออก

เป็นเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรู้ตั้งแต่การผลิต การจัดการสินค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไป มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนจำนวน 10 ท่าน ดังนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท เกษตรกรดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ได้รับเงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation ส่งใบสมัครได้ที่ 1.มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 2.อีเมล rbk_foundation@rakbankerd.com 3.สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกแห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2016-5609-12 และ 08-1655-2921


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...