xs
xsm
sm
md
lg

ดีจีเอ จับมือ ม.เกษตร พัฒนาศูนย์ดิจิทัลภาครัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีจีเอ จับมือ ม.เกษตร พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โชว์ศักยภาพนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ปั้นต้นแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi) ร่วมกับ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ดีจีเอ) และนายจงรักวัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายพิเชษฐ กล่าวว่า การสร้างระบบนิเวศน
นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและความสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลมีพื้นที่ในการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ การขยายผล ต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังเป็นช่องทางหลักในการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลกับหน่วยงานรัฐต่างๆ ให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดีจีเอ และหน่วยงานพันธมิตรพร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการดีจีเอ กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลดิจิทัลมีพันธกิจในการสร้างบริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน การบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

ดีจีเอ จึงได้จัดโครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” หรือ “Digital Government Technology & Innovation Center : DGTi” เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ดีจีเอ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย

โดยดีจีเอ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ของ EEC ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จึงได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “Digital Government Technology & Innovation Center” หรือ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” ดังกล่าว

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ ค้นหาแนวทางปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การบริการภาครัฐแบบใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประเมินผลโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยเน้นการหารือกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล

ทั้งนี้ ข้อมูลการให้บริการจะถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ (Open Data) ให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรมในการพัฒนาบริการภาครัฐต่อไป คาดว่าจะเริ่มเห็นผลดำเนินการโครงการอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้ ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปี ‪2564-2565‬ เป็นต้นไป

ด้านรองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า GovTech หรือ Government Technology คือการให้บริการจากภาครัฐโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการบริการประชาชนแทนการติดต่อและเข้าถึงภาครัฐแบบเดิม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการสาธารณะที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชน

ดังนั้น GovTech ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลขั้นสูงในบริการสาธารณะของภาครัฐผ่านออนไลน์ บริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง บริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการทำให้ลดขั้นตอนการบริหารราชการภาครัฐ ผลคือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน สะดวกความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

การขับเคลื่อน GovTech ต้องอาศัยพันธมิตรจากองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน GovTech ในครั้งนี้ โดยเป็นสถานที่ตั้งของ GovTech Center ในใจกลาง EEC

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมร่วมขับเคลื่อน Govtech Thai โดยสามารถร่วมคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบบริหารจัดการและการออกแบบบริการดิจิทัล เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยพร้อมด้านเทคโนโลยี ความรู้ และกำลังคนในการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีสนับสนุนให้เกิดผลงานนวัตกรรมด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่กระบวนการทำงานของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในระยะเวลา 20 ปี ตรงตามวัตถุประสงค์ดีจีเอ

ดังนั้น การที่ดีจีเอได้ขับเคลื่อนโครงการ Govtech Innovation Center นี้ จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น การที่มีภาครัฐเป็นเจ้าภาพที่สำคัญมาเป็นแกนนำขับคลื่อน GovTech และสร้างพันธมิตรระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ราบรื่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่รวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ไปตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแน่นอน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...