xs
xsm
sm
md
lg

ดีอีเผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงดีอี จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฯ สำหรับใช้ชั่วคราวระหว่างการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดีอี จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำหรับใช้บังคับในระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 

โดยการใช้ระเบียบฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยในการปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย ทำให้ประชาชน และประเทศไทย มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับรายละเอียดภายใน (ร่าง) ระเบียบฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเตรียมการด้านการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ประเทศไทยสามารถปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และมีการทำงานที่เป็นเอกภาพ ซึ่งจะช่วยคุ้มครอง และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้มีการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ หากไม่มีเหตุอันสมควร โดยเฉพาะหากมีการเข้าถึงข้อมูลของเอกชน ต้องได้รับความยินยอม หรือมีคำสั่งศาล หรือต้องรายงานต่อศาลด้วย

น.อ. สมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดทำร่างระเบียบฯ ดังกล่าว กระทรวงดีอีไม่ได้จะนำมาทดแทนร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ แต่เป็นการเตรียมการของภาครัฐ ตามกรอบแนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยในขั้นตอนการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัลฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น