xs
xsm
sm
md
lg

อัยการสูงสุดจับมือกลาโหม พัฒนาบุคลากร เพื่ออำนวยความยุติธรรมกฎหมายแก่ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมอัยการสูงสุด ร่วมมือกระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาบุคลากรอำนวยความยุติธรรมช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนอบรมหลักสูตรระหว่างกัน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (18 ก.พ.) สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ในการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยมี นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ มีนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด และพลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้ลงนาม และมี นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมด้วย พลโท โสฬส สนธยานนท์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสุดและกรมพระธรรมนูญ ได้มีการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างกันมาโดยตลอด ประกอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายการบริหารงานในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการในครั้งนี้

ด้าน นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ตามพันธกิจ (Missions) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะพัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถขจัดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอัยการทหารได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอัยการผู้ช่วย หลักสูตรอัยการจังหวัด และหลักสูตรอัยการพิเศษฝ่าย เช่นเดียวกับที่กรมพระธรรมนูญก็จะได้จัดสรรที่นั่งให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดได้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ หลักสูตรอัยการทหาร หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นและชั้นสูง หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญ หลักสูตรงานกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะมีการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานในการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ต่างๆ ทางกฎหมาย และการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างนายทหารพระธรรมนูญและอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมพระธรรมนูญ สามารถบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ในประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อความมั่นคงของชาติ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น...