xs
xsm
sm
md
lg

นัดเคาะก.ต.ผู้ทรงวุฒิชุดใหม่ 4 มี.ค.เต็ง 1 ปธ.ศาลฎีกาคนต่อไป

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR online - ศาลยุติธรรม พร้อมเลือก ก.ต.ผู้ทรงวุฒิชุดใหม่แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระลง 4 มี.ค.นี้ ชั้นฎีกา “เมทินี ชโลธร”คิวถูกเสนอ ปธ.ศาลฎีกาคนต่อไป เต็ง1 ในชั้นอุทธรณ์ “บุญชู ทัศนประพันธ์ “อดีต อธ.ศาลอาญามาแรง

วันนี้ (6 ก.พ.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้กล่าวถึงการเลือกตั้ง ก.ต.ใน 3 ชั้นศาล เเทน ก.ต.ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 21 มี.ค.2563 ว่าตามที่ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36(2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ.2543 และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการตุลาการ ผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แสดงความประสงค์รับเลือกมายังสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 21-27 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้แสดงความประสงค์รับเลือกเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกามีจำนวน 9 คน (เลือกเอา 6 คน) ประกอบด้วย (1.)นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา (2.)น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ปธ. แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา (3.)นางวาสนา หงส์เจริญ ปธ. แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา (4.)นายพศวัจณ์ กนกนาก ปธ. แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา (5.) นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (5.) นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (7.) นาย กิจชัย จิตธารารักษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (8.) นายชาติชาย กริชชาญชัยผู้พิพากษาศาลฎีกา (9.)นายสมเกียรติตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ระดับชั้นศาลอุทธรณ์ 12 คน (เลือกเอา 4 คน)

ได้เเก่ (1.) นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (2.)นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ปธ.อุทธรณ์ภาค 6 (3.) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ปธ.แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ (4.)นางจรรยา จีระเรืองรัตนารอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ (5.)นายมานิตย์ สุขอนันต์ ปธ.แผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 6
(6.)นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ (7.)นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
(8.)นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์(9.)นายพรหมมาศ ภูแส่ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ (10.)นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
(11.)นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
(12.)นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค1

ผู้ซึ่งประสงค์รับเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น มีจำนวน 7 คน (เลือกเอา 2 คน) ประกอบด้วย

(1.)นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธ.แรงงานภาค 4 (2.)นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ (3.)นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา(4.)นายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค 6 (5.)นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง (6.)นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง (7.)นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6

สำหรับจำนวนผู้พิพากษาผู้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ต.ทั้งหมดจำนวน 4,724 คน โดยเเบ่งเป็นชั้นศาลฎีกาจำนวน 175 คน (เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 123 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 52 คน) ชั้นศาลอุทธรณ์จำนวน 901 คน (เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จำนวน 720 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 181 คน)

ชั้นศาลชั้นต้นจำนวน 3,648 คน (เป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจำนวน 3,344 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 169 คนผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน 135 คน ) สำหรับผู้มีสิทธิรับเลือก(เเม้ไม่เเสดงความประสงค์จะรับเลือก) จะมีชั้นศาลฎีกาจำนวน 121 คน ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์จำนวน 719 คน ชั้นศาลชั้นต้นจำนวน 951 คน

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับกำหนดการส่งบัตรเลือกให้ผู้มีสิทธิเลือก ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดส่งบัตรเลือกพร้อมบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกไปยังข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิเลือกจำนวน 4,724 รายในวันที่ 17 ก.พ.2563 โดยกำหนดส่งบัตรคืนวันสุดท้ายคือวันที่ 3 มี.ค.2563 เวลา 16.30 น.และตรวจนับคะแนนในวันที่ 4 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 08.30 น.โดยการดำเนินการในวันตรวจนับคะแนนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.โดยคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกจะนำส่งบัตรเลือกทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนจะตรวจนับจำนวนบัตรเลือกที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือกแล้วลงนามรับมอบบัตรเลือกและดำเนินการตรวจนับคะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จนแล้วเสร็จเมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกต่อไป

โดยจะเชิญกรรมการทุกคน มาประชุมในวันตรวจนับคะแนนวันที่ 4 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรมชั้น 12 เพื่อวินิจฉัยบัตรกรณีคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนไม่อาจหาข้อยุติได้และรับทราบรายงานผลการตรวจนับคะแนนจากคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัคร ก.ต.ในครั้งนี้มีรายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจเเละมีบทบาทโดดเด่น ได้เเก่ 1.นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ซึ่งจะมีคิวลำดับที่จะถูกเสนอชื่อ ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46 ต่อจาก นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

นอกจากนี้ยังมี น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ปธ. แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ซึ่งนับตามลำดับอาวุโสเเล้วจะมีคิวถูกเสนอชื่อดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาในสมัยต่อจากนางเมทินี เเละยังเป็นทีมทำงานเดียวกัน รวมถึง นางวาสนา หงส์เจริญ ปธ. แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ที่ร่วมเดินทางเข้าเรือนจำนำใบปล่อยชั่วคราวไปเเจ้งผู้ต้องหาทราบในเรื่องสิทธิการประกันตัวตามนโยบายคุ้มครองสิทธิ ส่วนอีกคนที่มาเเรงน่าจับตามองคือนาง นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงสมัคร ก.ต.หรือ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)ที่นางนุจรินทร์ลงสมัคร จะได้รับเลือกทุกครั้งจึงน่าสนใจว่าการเลือกตั้ง ก.ต.ระดับศาลฎีกาถือเป็นช่วงปีที่ผู้พิพากษาหญิงมีความโดดเด่น

ในระดับชั้นอุทธรณ์ที่โดดเด่นได้เเก่ นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ปธ.อุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งก่อนที่จะมาดำรงตำเเหน่งในศาลอุทธรณ์ เคยนั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อีกทั้งยังเคยได้รับเลือกเป็น ก.ต.มาเเล้ว 2 สมัยเมื่อครบวาระในการว่างเว้น จึงอาสาเข้ารับการคัดเลือกในชั้นอุทธรณ์นี้

ระดับศาลชั้นต้นที่โดดเด่น ได้เเกนาย สุวิชา สุขเกษมหทัย ซึ่งเป็น ก.ต.ในปัจจุบันนี้จากการที่ได้รับเลือกคะเเนนมาเป็นลำดับที่ 1 ของศาลชั้นต้นในครั้งที่เเล้ว เนื่องจากเป็นวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรอบรมของผู้พิพากษาตั้งเเต่ระดับหัวหน้าศาลจนกระทั่งผู้ช่วยผู้พิพากษาซึ่งที่ผ่านมามีผลงานร่วมผลักดันให้ขยายวาระในการดำรงตำแหน่งของศาลชั้นต้นจาก 5 ปีเป็น 6 ปี และยังได้รับความไว้วางใจจาก ก.ต. ให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีผู้พิพากษายิงตัวเอง

ซึ่งตามปกติเเล้ววิสัยการเลือก ก.ต.ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาส่วนมากจะเลือกผู้พิพากษาที่ประจำอยู่ในศาลชั้นต้นด้วยกันจะไม่นิยมเลือกผู้พิพากษาจากศาลสูงที่มานั่งผู้บริหารเนื่องจากสัดส่วน ก.ต.ของศาลชั้นต้นน้อยกว่าชั้นศาลอื่น

สำหรับ ก.ต.นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มาจากการเลือกของผู้พิพากษาเเละมีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ


กำลังโหลดความคิดเห็น...