xs
xsm
sm
md
lg

ยธ.-ป.ป.ส. ขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพบำบัดผู้ติดยา พื้นที่ชลบุรี

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม- รมว.ยธ.พร้อมด้วยเลขาป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานและคุณภาพการบำบัดรักษา คืนคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเลิกยา

วันนี้ (22 พ.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวนโยบายให้การปฏิบัติเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง โดยได้ตรวจการดำเนินงานด้านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 2 ระบบ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

1.ระบบบังคับบำบัด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 โดยจะรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ปีงบประมาณละ 500 คน ซึ่งระยะเวลาการบำบัดรักษาคือ 120 วัน โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการให้ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ และการปฏิบัติ

2.ระบบสมัครใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกบำบัดยาเสพติด เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอที่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการจนถึงเวลา 19.00 น. เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผู้ที่เข้ารักษาทั้งในส่วนที่ประสงค์เข้ามารักษาเอง และในส่วนสถานประกอบการแจ้งส่งตัวพนักงานเข้ารับการบำบัดรักษา

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาของ รมว.ยธ. ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติด และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...