xs
sm
md
lg

ป.ป.ส.รวมพลังจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ป.ป.ส. เชิญชวนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข, นายชลัยสิน โพธิเจริญ, นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายทชภณ พลกองเส็ง หรือ พลพล, น.ส.ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ หรือ ณิชา, น.ส.พิมประภา ตั้งประภาพร หรือ พิม, นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ หรือ เจษ, น.ส.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ เทนนิส พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เข้าร่วม

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน มิ.ย. 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ได้เร่งดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 รวมถึงการกำหนดนโยบายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้สอดรับกับแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

นายศิรินทร์ยา กล่าวอีกว่า ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย. ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน - ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน - ชุมชน

“สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 คน คือ 1. พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง ศิลปิน สังกัด GMM Grammy 2. ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดง สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 3. พิม - พิมประภา ตั้งประภาพร นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 4. เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE และ 5. เทนนิส - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สังกัด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย”

นายศิรินทร์ยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชน จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดได้อนุญาตให้ศิลปินและนักกีฬาในสังกัดร่วมเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานภาคีในการจัดกิจกรรม และร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของตน

กำลังโหลดความคิดเห็น...