xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2562 (PRINCESS SIRIVANNAVARI CULTIVATED ARTS FOUNDATION) ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญามีพระราชประสงค์ในการส่งเสริม และการสนับสนุนศิลปะและบุคคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จึงพระราชทานพระดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์” และทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ อีกด้วยมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีเป้าหมายสำคัญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึง ครู อาจารย์และบุคคลากรผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ผลิตผลงาน รวบรวม นำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

Cr.ภาพจาก IG :: famesvasti


กำลังโหลดความคิดเห็น...