xs
xsm
sm
md
lg

OR ขานรับนโยบายรัฐ แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์OR พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ แก้ปัญหาราคาปาล์ม ช่วยเหลือเกษตรกร

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อนนั้น OR ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ประมาณ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซล (B7/B20) ผ่านผู้ค้าหรือผู้ผลิต B100 หลายรายโดยอ้างอิงราคาประกาศของภาครัฐ และเนื่องจากไบโอดีเซล (B100) เป็นผลผลิตเพียงส่วนหนึ่งจากปาล์ม จึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมดำเนินการ โดย OR พร้อมร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม และผลักดันแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มได้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น