xs
xsm
sm
md
lg

“ภูมิธรรม” ถก กกร.เคาะต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 57 รายการ อีก 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ภูมิธรรม” ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เคาะต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมจำนวน 57 รายการ อีก 1 ปี เพื่อดูแลสถานการณ์สินค้าและผู้บริโภค พร้อมเลิกมาตรการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และเห็นชอบแสดงราคา ณ จุดจำหน่าย 3 จุด ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และซื้อสินค้าเกษตร เตรียมนำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ห้อง 302 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเย็นวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมมีมติต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 57 รายการ ใน 11 หมวด ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งดูแลสถานการณ์สินค้าและดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าและบริการ

สำหรับสินค้าและบริการ 11 หมวด ประกอบด้วย 1. กระดาษและผลิตภัณฑ์ 2. บริภัณฑ์ขนส่ง 3. ปัจจัยทางการเกษตร 4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 5. ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ 6. วัสดุก่อสร้าง 7. สินค้าเกษตรสำคัญ 8. สินค้าอุปโภคบริโภค 9. อาหาร 10. อื่นๆ 11. บริการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการกำหนดราคาน้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เสนอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงให้เป็นสินค้าควบคุมตามเดิม เพราะหากมีความจำเป็นก็จะสามารถกำหนดมาตรการเข้าไปกำกับดูแลได้ โดยหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เพื่อต่ออายุรายการบัญชีสินค้าและบริการควบคุมไปอีก 1 ปี

ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ จุดจำหน่าย ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางออฟไลน์ จำนวน 290 รายการ (240 สินค้า 50 บริการ) 2. ช่องทางออนไลน์ และ 3. มาตรการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 33 รายการ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกร


กำลังโหลดความคิดเห็น