xs
xsm
sm
md
lg

UBE แจงปี 66 ขาดทุน 96.6 ล้าน เปิดแผนธุรกิจปีนี้รุกผลิตภัณฑ์พลังงาน-อาหารแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อุบล ไบโอ เอทานอล” เผยปี 66 ขาดทุนสุทธิ 96.6 ล้านบาท จากปีก่อนกำไรสุทธิ 329.2 ล้านบาท มาจากปัญหาน้ำท่วมปี 65 ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจปี 2567 ตามแนวคิดยู-บียอนด์ “UBEYOND” โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและอาหารแห่งอนาคต

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,838.0 ล้านบาท ลดลง 19% จากปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 96.6 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลกระทบจากน้ำท่วมในปลายปี 2565 ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ทำให้ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มีผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และจากสัดส่วนปริมาณการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงลดลง


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการปรับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการควบคุมต้นทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ขณะเดียวกัน เพื่อสร้างรากฐานการขับเคลื่อนธุรกิจที่แข็งแกร่งในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกระดับส่วนงานวิจัยภายในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าให้แก่ลูกค้า


สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ยังคงมีความท้าทายทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยังชะลอตัว ประกอบกับความท้าทายจากราคาวัตถุดิบมันสำปะหลังอยู่ในระดับสูง จากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่คาดจะลดลงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนท่อนพันธุ์ และการระบาดของโรคพืช โดย UBE Group ยังเดินหน้าตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจ “UBEYOND” ด้วยการปรับกระบวนทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และตอบโจทย์เทรนด์การใช้พลังงานสะอาดและการบริโภคเพื่อสุขภาพของตลาดโลก โดยใช้นวัตกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ใน 3 ด้าน ดังนี้

Beyond the challenges ก้าวเหนือความท้าทายด้วยแผนการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และการวางเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจเอทานอล ยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและการเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเป็นพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมการเปิดเสรีเอทานอลเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะที่ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม และการเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ให้มากขึ้น


แผนการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร การส่งเสริมระบบชลประทานให้เกษตรกร การใช้งานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปลูกมันสำปะหลัง การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการจัดตั้งเครือข่ายลานมัน เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือการสร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต รวมถึงความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน ทั้งการควบคุมต้นทุน และการใช้กลยุทธ์ Digital Transformation

Beyond through Innovation ก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผ่านการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของธุรกิจ โดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Center) เฟสที่ 1 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาภายนอก และการเดินหน้าโครงการนวัตกรรมในกลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food the future) กลุ่มเคมีชีวภาพ (Biotechnology) และ กลุ่มพัฒนาการเกษตร (Plantation) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

Beyond Sustainability ก้าวสู่องค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น