xs
xsm
sm
md
lg

ทส.บุกเชียงราย จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 65”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี ตรงที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานใหญ่ 2 งานขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 งานแรกเป็นการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ส่วนงานที่สอง เป็นการจัดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ที่จัดขึ้น ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงราย

"สำหรับกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้สาธารณชนได้รับรู้ เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป" นายวราวุธกล่าว

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ปัจจุบันมีเครือข่าย ทสม.ครอบคลุมทั่วประเทศ (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) มีสมาชิกจำนวน 279,769 คน (ข้อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2565) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันและหนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.ในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านทาง Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” นายสมศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น