xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม”สัมมนาเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคมจัดการประชุมสัมมนา “เทคโนโลยี 5G มิติใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพความปลอดภัยระบบคมนาคมขนส่งไทย” เพื่อพัฒนา Smart Logistics และ Smart Mobility

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “เทคโนโลยี 5G มิติใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพความปลอดภัยระบบคมนาคมขนส่งไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ดร.ชาครี บำรุงวงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี จากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมให้ความรู้ ผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของกระทรวงฯ เพื่อสนับสนุนเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ ในการต่อยอดประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน 5G และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานกกันภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการ และมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่รองรับการพัฒนาดังกล่าว คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของระบบคมนาคมขนส่งในทุกระดับเข้าด้วยกัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการการประชุมสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเสนองานของหน่วยงานภาคคมนาคมขนส่ง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ทั้งในด้านกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ กระบวนการขนส่ง การพัฒนาบุคลากร ระบบเอกสาร ระบบข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับทุกสิ่ง (Vehicle-to-Everything : V2X) การประยุกต์ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการใช้อากาศยานไร้คนขับในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำมาตรฐานคลื่นความถี่ ช่องสัญญาณ การเข้ารหัส เพดานบิน ความเร็ว ทิศทาง ตำแหน่ง พื้นที่จำกัด (Restricted Air Space) เพื่อใช้ในภารกิจด้านการขนส่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี 5G เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านคมนาคมขนส่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น